Tổng quan nghiên cứu về dạy học môn Toán và phát triển kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học môn Toán cho giáo viên tiểu học dạy học sinh khuyết tật nhìn

Các tác giả

  • Nguyễn Sỹ Nam Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

In the context that the entire education sector is implementing the 2018 General Education Curriculum, ensuring the quality of education for all students, especially students with visual disabilities, has become an urgent issue. It is often observed that primary school teachers who teach students with visual disabilities not only struggle to convey Math knowledge effectively to their students, but also to seek appropriate teaching aids for students with visual disabilities. The article presents an overview of studies on teaching and using teaching aids for students with visual disabilities; and particularly teaching Math and using Math teaching equipment for students with visual disabilities; as well as developing skills of using Math teaching equipment for teachers of students with visual disabilities to evaluate the situation, withdraw a conclusion and propose future research directions to develop skills of using Math teaching equipment for elementary teachers of students with visual disabilities to ensure them the opportunity to access high[1]quality education and comprehensive development

Tài liệu tham khảo

Abner, G. H., & Lahm, E. A. (2002). Implementation of assistive technology with students who are visually impaired: Teachers’ readiness. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96(2), 98-105.

Alajarmeh, N., Pontelli, E., & Son, T. (2011). From “reading” math to “doing” math: A new direction in non-visual math accessibility. In Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services: 6th International Conference, UAHCI 2011, Held as Part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011, Proceedings, Part IV 6 (pp. 501-510). Springer Berlin Heidelberg.

Alper, S., & Raharinirina, S. (2006). Assistive technology for individuals with disabilities: A review and synthesis of the literature. Journal of Special Education Technology, 21(2), 47-64.

Barmby, P., Harries, T., Higgins, S., & Suggate, J. (2009). The array representation and primary children’s understanding and reasoning in multiplication. Educational Studies in Mathematics, 70(3), 217 -241.

Chapman, E. K., & Stone, J. M. (1988). Special needs in ordinary schools: The visually handicapped child in your classroom. UK: Cassell.

DePountis, V. M., Pogrund, R. L., Griffin-Shirley, N., & Lan, W. Y. (2015). Technologies used in the study of advanced mathematics by students who are visually impaired in classrooms: Teachers’ perspectives. Journal of Visual Impairment & Blindness, 109(4), 265-278.

Đỗ Thị Thanh Thủy (2015). Kì thị đối với người khuyết tật - rào cản trong thực hiện giáo dục hòa nhập. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 6C, 97-101.

Fraser, W. J., & Maguvhe, M. O. (2008). Teaching life sciences to blind and visually impaired learners. Journal of Biological Education, 42(2), 84-89.

Jones, K. J. J. (2017). Educating students with visual impairments in the general educating setting. https://aquilla.usm.edu/dissertations

Lê Ngọc Thu (2003). Nghiên cứu thiết bị dạy học cho học sinh khiếm thị ở trường tiểu học trong môi trường giáo dục hòa nhập. Báo cáo tổng kết đề tài, mã số: V7-2003

Lê Văn Tạc (2008). Nghiên cứu thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học dành cho học sinh các dạng khuyết tật: khuyết

tật nhìn, khiếm thính, khó khăn về học và khuyết tật ngôn ngữ cấp tiểu học. Đề tài cấp Bộ, mã số B2008-37-63.

Lê Văn Tạc, Nguyễn Văn Hường (1995). Bước đầu hình thành bộ đồ dùng dạy học đơn giản cho trẻ có tật bậc Tiểu học. Đề tài cấp Bộ, mã số: B.36, Viện Khoa học Giáo dục.

Madungwe, L. S. (2013). Teaching Mathematics to Visually Impaired Students: Case Study of Margaretta Hugo Schools for the blind: Zimbabwe. International Journal of Research in Education Methodology, 2(3), 146-154. https://doi.org/10.24297/ijrem.v2i3.4097

Nguyễn Đức Minh (2008). Giáo dục trẻ khuyết tật nhìn. NXB Giáo dục.

Nguyễn Sỹ Nam (2020). Nghiên cứu, thiết kế thiết bị dạy học môn Toán dành cho học sinh khiếm thị ở tiểu học trong giáo dục hòa nhập. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 35, 41-46.

Nguyễn Thị Thắm (2015). Khó khăn học tập của học sinh khuyết tật nhìn lớp 1 hòa nhập. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60(8C), 217-224.

Oyebanji, M. S., & Idiong, U. S. (2021). Challenges of Teaching Mathematics to Students with Visual Impairment. Malikussaleh Journal of Mathematics Learning, 4(1), 1-6.

Phạm Minh Mục, Lê Thị Thuý Hằng, Phạm Toàn (2005). Phương pháp dạy học hoà nhập trẻ khuyết tật nhìn tiểu học. Bộ GD-ĐT, Dự án Phát triển giáo dục tiểu học.

Pinho, T. M. M., Castro, H. C., Alves, L., & Lima, N. R. W. (2016). Mathematics and blindness: let's try to solve this problem. Scholedge International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies, 3(10), 215-225.

Rosenblum, L. P., & Smith, D. (2012). Instruction in specialized braille codes, abacus, and tactile graphics at universities in the United States and Canada. Journal of Visual Impairment & Blindness, 106(6), 339-350.

Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ (2001). Thiết bị dạy học với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Tạp chí Thông tin Khoa học giáo dục, 86, 48-52.

Trung tâm giáo dục trẻ có tật (1994a). Giáo dục sớm cho trẻ mù (Tài liệu lưu hành nội bộ).

Trung tâm giáo dục trẻ có tật (1994b). Tật thị giác và ảnh hưởng của nó đến quá trình nhận thức của trẻ mù và các biện pháp khắc phục (Tài liệu lưu hành nội bộ).

Wong, M. E., & Cohen, L. G. (2015). Access and challenges of assistive technology application: Experience of teachers of students with visual impairments in Singapore. Disability, CBR & Inclusive Development, 26(4), 138-154.

Zhou, L., Parker, A. T., Smith, D. W., & Griffin-Shirley, N. (2011). Assistive technology for students with visual impairments: Challenges and needs in teachers’ preparation programs and practice. Journal of Visual Impairment & Blindness, 105(4), 197-210.

Tải xuống

Đã Xuất bản

10.03.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , S. N. (2024). Tổng quan nghiên cứu về dạy học môn Toán và phát triển kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học môn Toán cho giáo viên tiểu học dạy học sinh khuyết tật nhìn. Tạp Chí Giáo dục, 24(5), 41–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1514

Số

Chuyên mục

Các bài báo