Sử dụng phương pháp “Phát hiện và giải quyết vấn đề” trong tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Các tác giả

  • Đoàn Thị Mỹ Linh Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Life skills education for primary school students is one of the important educational tasks to realize the goal of educational innovation as well as to meet the needs of the country's development in the context of integration. There are many measures to organize life skills education activities for primary school students, in which the application of active teaching methods in teaching is one of the measures of great interest. The article learns about the method of detecting and solving problems such as the concept, the educational process of the method. The relationship between the educational organization of the method of problem detection and solving and the goals and contents of life skills education for primary school students. From there, it is proposed to apply the method of problem detection and solving in the design of a plan to organize life skills education for primary school students. This application helps to improve the results of life skills education for primary school students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Thị Trinh, Lê Thu Giang (2017). Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề Tam giác đồng dạng (Toán 8) ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3, 14-17; 121.

FEMA’s Independent Study Program. (2005). Decision Making and Problem Solving. https://training.fema.gov/ emiweb/downloads/is241.pdf

Mayer, R. E., & Wittrock, M. C. (1996). Problem-solving transfer. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.). Handbook of Educational Psychology (pp 47-62). Macmillan Library Reference Usa; Prentice Hall International.

Nguyễn Hữu Hợp (2018). Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thanh Bình (2007). Giáo trình chuyên đề Giáo dục kĩ năng sống. NXB Đại học Sư phạm.

Nickols, F. (2020). Thirteen problem - solving models. Distance consulting LLC.

Phó Đức Hòa, Bùi Nọc Diệp. (2022). Tài liệu tập huấn giáo viên hoạt động trải nghiệm 4. NXB Giáo dục Việt Nam.

UNESCO (2015). Education for all. The United Nations Education.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Đoàn , T. M. L. (2024). Sử dụng phương pháp “Phát hiện và giải quyết vấn đề” trong tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 15–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1547

Số

Chuyên mục

Các bài báo