Thực trạng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023 từ góc nhìn của cán bộ quản lí và giáo viên

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Thảo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Currently, Vietnam is implementing teaching in the direction of forming and developing students' qualities and competences, so building and implementing school education plans has become an important and necessary task. This article presents survey results on the current situation of building and implementing high school education plans for the 2022-2023 school year in the context of the first year of implementing the 2018 General Education Program through a survey with administrators and teachers at high schools in 12 provinces and cities. The results show limitations and difficulties in the quantity and quality of teachers, facilities, and the organization and distribution of subject combinations. This research helps planners have a clearer view of the construction and implementation of school education plans in localities and is the basis for making subsequent policies, helping to build and implement school education plans at the high school level more effectively.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2021). Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 về hướng dẫn xây dựng kế hoạc giáo dục nhà nhà trường cấp tiểu học.

Chính phủ (2021). Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 về quy định việc quản lí trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ewy, R. (2009). Stakeholder-Driven Strategic Planning in Education. A Practical Guide for Developing and Deploying Successful Long Range Plans. Milwaukee: American Society for Quality.

Nguyễn Trọng Đức (2022). Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(08), 33-37.

Taylor, J. M., & Peterson, M. W. (2008) Leadership and strategic management: Key to institutional priorities and planning. European Journal of Education, 43(3), 369-386. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2008.00363.x

Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2019). Nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2019.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. T. (2024). Thực trạng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023 từ góc nhìn của cán bộ quản lí và giáo viên. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 259–264. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1594

Số

Chuyên mục

Các bài báo