Thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên hiện nay

Các tác giả

  • Hà Minh Phương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Hoàng Thanh Vân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Information and communication technology (ICT) have profoundly changed the way people learn ang greatly expanded the access to education.  However, regardless the opportunities brought  by ICT in self-studying in general and self-studying a foreign language (FL) in particular, very few FL learners have the capacity to self-study effectively. This requires teachers to provide guide and recommendations in order to help the FL learners using effectively all the available resources in self-studying. This article focuses on analyzing three key elements of self-directed language learning: (1) the concept of self-studying, (2) the competencies of self-studying a FL and the advantages and difficulties of self-directed language learning (3) some solutions to enhance the effectiveness of  FL learners’ self-studying strategies.

Tài liệu tham khảo

Diệp Thị Thanh (2010). Phương pháp tự học - cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Truy cập tại http://aitech.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien-m4/phuong-phap-tu-hoc-cau-noi-giua-hoc-tap-va-nghien-cuu-khoa-hoc-c30a52.html.

Đoàn Văn Re (2015). Tự học - yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Kỉ yếu Hội nghị khoa học “Hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: Thực trạng và giải pháp”, 52-56.

Holec, H. (1981). Autonomy in forein language learning. Oxford: Pergamon.

Hà Minh Phương (2020). Đề xuất một vài phương pháp dạy và học từ vựng tiếng Pháp cho sinh viên Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 479, 39-43.

Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kì, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường (1998). Quá trình dạy - tự học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Đức Giang, Phạm Thị Hồng Nhung (2019). Hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực tự học và quy trình tổ chức phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong các trường đại học sư phạm. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 185-190.

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Thị Thu Hân (2016). Phát triển nhận thức giao văn hóa trong dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11, 197-200; 196.

Thái Duy Tuyên (2003). Dạy tự học cho sinh viên trong các nhà trường cao đẳng và đại học chuyên nghiệp. Chuyên đề phương pháp dạy học cho học viên cao học. Đại học Huế.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Hà , M. P., & Hoàng , T. V. (2021). Thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 44–48. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/161

Số

Chuyên mục

Các bài báo