Chỉ số vượt qua nghịch cảnh (Adversity Quotient - AQ) và thế mạnh của việc dạy học văn bản văn chương trong việc nâng cao chỉ số AQ cho học sinh trung học phổ thông

Các tác giả

  • Hoàng Thị Mai Trường Đại học Hồng Đức

Tóm tắt

Together with IQ and EQ, AQ (Adversity Quotient) is an indispensable criterion for measuring perseverance, work efficiency and the success of an individual in the context of a society that is currently dominated by manifold changes, pressures, and even paradoxes. High school students experience strong emotional and intellectual development but are also very vulnerable to pressures or are over-protected to “become helpless from a very young age”. This article aims to clarify the role and structure of AQ, the current status of AQ index of high school students in Vietnam, analyze the potential and benefits of literature in improving students’ AQ index, thereby proposing some suggestions for integrating and improving high school students’ AQ index through teaching literary texts. The research results show that improving students’ AQ index helps them develop their mind, personality and resilience to overcome difficulties to reach for success and create new values.

Tài liệu tham khảo

Bataille, G. (2013). Văn học và cái ác (Ngân Xuyên dịch). NXB Thế giới.

Eco, U. (2005). On literature. Houghton Mifflin Harcourt.

Forgeard, M. J. (2013). Perceiving benefits after adversity: The relationship between self-reported posttraumatic growth and creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 7(3), 245.

Goleman, D. (2007). Trí tuệ xúc cảm - Ứng dụng trong công việc. NXB Tri thức.

Hoàng Phê (chủ biên) (2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Minh Châu (2002). Trang giấy trước đèn. NXB Khoa học xã hội.

Nguyễn Thị Huyền (2019). Nâng cao chỉ số vượt khó cho học sinh lớp 11 trong dạy học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Luận văn thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt, Trường Đại học Hồng Đức.

Polanczyk, G. V., Salum, G. A., Sugaya, L. S., Caye, A., & Rohde, L. A. (2015). Annual research review: A meta‐analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(3), 345-365.

Sigit, D. V., Suryanda, A., Suprianti, E., & Ichsan, I. Z. (2019). The effect of adversity quotient and gender to learning outcome of high school students. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(6), C2.

Stoltz, P. G., & Stoltz, P. (2000). Adversity Quotient @ Work: Make Everyday Challenges the Key to Your Success - Putting the Principles of AQ Into Action, Ph.D. (Morrow), ISBN 978-0688177591

Stoltz, P. G. (2015). AQ - Chỉ số vượt khó - Biến khó khăn thành cơ hội (Nguyễn Thanh Thủy dịch). NXB Lao động Xã hội.

Taleb, N. N. (2015). Khả năng cải thiện nghịch cảnh - Hưởng lợi từ hỗn loạn (Trần Thị Kim Chi dịch). NXB Trẻ.

Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/20211 phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025.

Trần Thị Mỵ Lương, Phan Diệu Mai (2019). Thực trạng trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông: Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 146-150; 166.

UNICEF Việt Nam (2022). Nghiên cứu toàn diện về các yếu tố liên quan đến trường học ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển toàn diện của trẻ em nam và nữ vị thành niên tại Việt Nam.

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1998). Đại Việt sử kí toàn thư (tập II). NXB Khoa học Xã hội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.04.2024

Cách trích dẫn

Hoàng, T. M. (2024). Chỉ số vượt qua nghịch cảnh (Adversity Quotient - AQ) và thế mạnh của việc dạy học văn bản văn chương trong việc nâng cao chỉ số AQ cho học sinh trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 24(7), 24–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1628

Số

Chuyên mục

Các bài báo