Tích hợp phương pháp giáo dục Montessori vào hoạt động giáo dục ở trường mầm non vùng dân tộc thiểu số

Các tác giả

  • Đàm Thị Hoài Dung Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Montessori is a valuable advanced educational tool for the education of preschool children. Approach to advanced educational methods, including Montessori education, is quite popular in preschools in Vietnam. This article addresses the core issues of integrating Montessori method into organizing educational activities for preschool children in ethnic minority areas. For ethnic minority preschools, the opportunity to access advanced methods is limited, so there is a need for in-depth studies to help children in ethnic minority areas have the opportunity to develop and show their  ability.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2009). Chương trình Giáo dục mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Maria Montessori (1982). Sercet of Childhood. Ballantine Books.

Ngọc Thị Thu Hằng (2014). Giới thiệu phương pháp Giáo dục Montessori. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 57, 130-139.

Nguyễn Minh (2014). Phương pháp Montessori - Nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao. NXB Lao động.

Nguyễn Thị Hòa (2010). Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Ngọc Dung (2010). Ứng dụng học thuyết Montessori trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Hội thảo khoa học về Đổi mới giáo dục mầm non. Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, 56-62.

Nguyễn Thị Thu Hiền (2008). Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình. NXB Giáo dục.

Paula Polk Lillard (2014). Phương pháp Montessori ngày nay (Nguyễn Thúy Uyên Phương dịch). Công ty TNHH sách Dân trí.

Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2002). Giáo dục học mầm non. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trịnh Thị Xim (2017). Ứng dụng phương pháp Montessori trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 8, 59-62.

Đã Xuất bản

05.07.2021

Cách trích dẫn

Đàm , T. H. D. (2021). Tích hợp phương pháp giáo dục Montessori vào hoạt động giáo dục ở trường mầm non vùng dân tộc thiểu số. Tạp Chí Giáo dục, 505(1), 13–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/167

Số

Chuyên mục

Các bài báo