Thiết kế hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo theo hướng mô hình hóa

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hoàng Vi Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

To design math familiarization activities for children in kindergarten, teachers are still used to focusing on the goal of providing ready-made math symbols for children. However, with such designed math familiarization activities, attention is not paid to exploiting the existing symbols and does not create opportunities for children to discover math symbols through situations in everyday to see the meaning of math since then the meaning of getting children familiar with math has not been promoted and the effectiveness of this activity is not high. In reality, applying mathematical modeling to the process of introducing preschool children to mathematics and designing this activity has not received much attention from preschool teachers. The study carefully analyzed mathematical modeling and the meaning of modeling activities in the teaching math process, thereby orienting the design of math familiarization activities for children in the direction of modeling. Orienting for designing activities to get familiar with math modeling for kindergarten children will support preschool teachers in designing this activity to meet current educational innovation requirements and initiate further research related to the application of mathematical modeling in the process of introducing preschool children to mathematics in Kindergarten.

Tài liệu tham khảo

Alsina, Á., & Salgado, M. (2020). Early mathematical modelling: first steps in the process of translation between real-world contexts and mathematics. Artículo Entregado Para Su Publicación.

Alsina, Á., & Salgado, M. (2021). Prácticas de medida en Educación Infantil desde la perspectiva de la Educación Matemática Realista. Edma 0-6: Educación Matemática En La Infancia, 7(2), 24-37. https://doi.org/10.24197/edmain.2.2018.24-37

Alsina, Á., & Salgado, M. (2022a). Understanding Early Mathematical Modelling: First Steps in the Process of Translation Between Real-world Contexts and Mathematics. International Journal of Science and Mathematics Education, 20(8), 1719-1742. https://doi.org/10.1007/s10763-021-10232-8

Alsina, Á., & Salgado, M. (2022b). Iniciando la modelización matemática temprana en Educación Infantil: ¿Cómo piensan y qué hacen los niños de 3 años? Edma 0-6: Educación Matemática En La Infancia, 11(1), 1-38. https://doi.org/10.24197/edmain.1.2022.1-38

Alsina, Á., Toalongo-Guamba, X., Trelles-Zambrano, C., & Salgado, M. (2021). Desarrollando habilidades de modelización matemática temprana en Educación Infantil: Un análisis comparativo en 3 y 5 años. Quadrante, 30(1), 74-93. https://quadrante.apm.pt/article/view/23654/18335 Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 về ban hành Chương trình giáo dục mầm non.

Blum, W., & Borromeo, R. (2009). Mathematical Modelling: Can It Be Taught And Learnt? Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58.

Blum, W., & Leiß, D. (2007). How do Students and Teachers Deal with Modelling Problems? Mathematical Modelling,1 997, 222-231. Elsevier. https://doi.org/10.1533/9780857099419.5.221

English, L. D., Fox, J. L., & Watters, J. J. (2005). Problem Posing and Solving with Mathematical Modeling. Teaching Children Mathematics, 12(3), 156-163. https://doi.org/10.5951/TCM.12.3.0156

Hoàng Phê (2009). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lesh, R., & Doerr, H. M. (2003). Beyond Constructivism - Models and Modeling Perspectives on Mathematics Problem Solving, Learning, and Teaching (New Jersey). Lawrence Erlbaum Associates.

Lesh, R., & Fennewald, T. (2010). Introduction to part i modeling: What is it? Why do it? In Modeling Students’ Mathematical Modeling Competencies: ICTMA 13 (pp. 5-10). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0561-1_2

Mason, J., & Davis, J. (1991). Modelling with mathematics in primary and secondary schools. Deakin University.

Nguyễn Danh Nam (2016). Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. NXB Đại Học Thái Nguyên.

Swetz, F., & Hartzler, J. S. (1991). Mathematical Modeling in the Secondary School Curriculum. ERIC.

Toalongo-Guamba, X., Salgado, M., Trelles-Zambrano, C., & Alsina, Á. (2021). Creando los primeros modelos matemáticos: análisis de un ciclo de modelización a partir de un problema real en Educación Infantil. Creando Los Primeros Modelos Matemáticos: Análisis de Un Ciclo de Modelización a Partir de Un Problema Real En Educación Infantil, 81-98.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. V. (2024). Thiết kế hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo theo hướng mô hình hóa. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 17–21. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1676

Số

Chuyên mục

Các bài báo