Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên qua dạy học học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong bối cảnh mới

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Tùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Problem-solving capacity is the core competency of all educational models of the countries that aim to be. The article aims to point out the perceptions of problem-solving capacity in teaching, the advantages and disadvantages of a large class, the characteristics of the subject Ho Chi Minh Thought according to the new program approach, thereby designing design a teaching process to develop problem-solving capacity through teaching Ho Chi Minh Thought in a crowded environment. That suggests to educational managers towards a situational solution to ensure the quality of teaching political theory in classes with a large number of students, which will be operated while the roadmap for additional resources is not available. Main, human resources, teaching staff, material resources, teaching space are still under construction and are difficult problems for most of the education of developing countries, including Vietnamese higher education.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2014). Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lí luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ GD-ĐT (2021). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho hệ không chuyên lí luận chính trị). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đào Thị Ngọc Minh, Ngô Thái Hà (2018). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Giáo dục công dân. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới đào tạo giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông mới”. NXB Đại học Sư phạm.

Ghada Mamdouh Ayoub (2019). Teachers' experiences in overcrowded classrooms in Egyptian public schools. https://fount.aucegypt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1785&context=etds.

Greiff, Samuel.; Holt, Daniel V., Funke, Joachim (2013). Perspectives on Problem Solving in Educational Assessment: Analytical, Interactive, and Collaborative Problem Solving. The Journal of Problem Solving, 5(2), Article 5.

Jean-Paul Reeff, Anouk Zabal, Christine Blech (2006). The Assessment of Problem-Solving Competencies. A draft version of a general framework.

Juliana, D. A., Victoria, C. O. (2016). Manage large in developing countries. Global Journal of Education Research, 15, 31-39.

Michael Loh Epri (2016). A case study on the impact of large classes on student learning. Contemporary PNG Studies: DWU Research Journal, 24, 95-109.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Bùi Thị Hạnh, Trần Trung Ninh (2020). Thiết kế khung đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” phần Hoá học đại cương ở trường đại học kĩ thuật. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1, 204-214.

Nguyễn Thị Lan Phương (2016). Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Quý (2019). Tổ chức hoạt động nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học môn “Những Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 287-290.

OECD (2012). PISA 2012 Field Trial Problem Solving Framework. Source online: https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962005.pdf.

Parveen Khan, Mohammad Iqbal (2012). Over crowded classroom: a serious problem for teachers. Elixir Edu. Tech. 49, 10162-10165.

Samuel Greiff (2012). From interactive to collaborative problem solving: current issues in the Programme for International Student Assessment. Review of Psychology, 19(2), 111-121.

Đã Xuất bản

05.07.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. T. (2021). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên qua dạy học học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong bối cảnh mới. Tạp Chí Giáo dục, 505(1), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/175

Số

Chuyên mục

Các bài báo