Các biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên theo phương thức tổ chức cộng đồng học tập trong nhà trường

Các tác giả

  • Trương Thị Bích Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kim Dung Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The professional learning community is both a purpose, a tool, and an environment for teachers' professional development. On the basis of the theoretical foundation of the above content, the article proposes a number of measures to develop teachers' professional competence by organizing learning communities in high schools. These measures, if implemented, will contribute to the professional development of teachers, helping them to become professional teachers with basic roles in the context of international integration: educators - researchers - culturalists - lifelong learners.

Tài liệu tham khảo

Atwal, K., (2013). Theories of workplace learning in relation to teacher professional learning in UK primary schools, Research in Teacher Education, 3(2), 22-27.

Eiruke Saito, M. Murase, Asushi Tsukui (2015). Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. Người dịch: Khổng Thị Diễm Hằng. NXB Đại học Sư phạm.

Manabu, S. & Manaaki, S. (2015). Cộng đồng học tập - mô hình đổi mới toàn diện nhà trường. Người dịch: Khổng Thị Diễm Hằng. NXB Đại học Sư phạm.

McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14(1), 6-23. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I.

Manabu S., Manaaki S. (2015). Cộng đồng học tập - mô hình đổi mới toàn diện nhà trường. Người dịch: Khổng Thị Diễm Hằng. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Vũ Bích Hiền (chủ biên, 2017). Văn hóa tổ chức vận dụng vào phân tích văn hóa nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Richardson (1996). School Culture: A key to impoved student learning, School Team Innovator. Accessed from: https://booksc.org.

Rodríguez Bonces, M. (2014). Organizing a professional learning community - A strategy to enhance professional development. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 19 (3), 307-319. doi: 10.17533//udea.ikala.v19n3a06.

Vũ Đình Chuẩn (2008). Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa và xã hội hóa. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vũ Thị Sơn (2011). Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học”. Tạp chí Giáo dục, 269, 20-23.

Vũ Thị Sơn, Nguyễn Duân (2010). “Nghiên cứu bài học”- một cách tiếp cận năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 52, 45-48.

Đã Xuất bản

20.07.2021

Cách trích dẫn

Trương , T. B., & Nguyễn , T. K. D. (2021). Các biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên theo phương thức tổ chức cộng đồng học tập trong nhà trường. Tạp Chí Giáo dục, 506(2), 35–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/183

Số

Chuyên mục

Các bài báo