Thực trạng quản lí đào tạo nhân lực ngành Du lịch tại các trường đại học vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các tác giả

  • Lê Thị Thanh Hoa Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở Quảng Ninh)

Tóm tắt

In recent years, the training of tourism human resources at universities in the Northern Delta region has made an important contribution to the development of the tourism industry. However, the results of research on the current status of human resource training management in the tourism industry show that there are still many limitations and inadequacies, such as: not paying enough attention to and properly organizing the appointment of qualified managers and experienced teachers in propaganda and dissemination before enrollment; preliminary and summary work to learn from enrollment experiences has not received proper attention; limited investment funds for purchasing and renovating and upgrading facilities; the work of surveying social needs and gathering expert opinions is still formal; there is no smooth coordination in adjusting and supplementing goals, programs, content and methods of human resource training... Objectively and comprehensively evaluate the current status of human resource training management in the tourism industry. Objectively and comprehensively assessing the current status of human resource training management in the tourism industry at universities in the Northern Delta region is an important basis for proposing measures to improve the quality of management of this activity meet the development requirements of the industry in the current context.

Tài liệu tham khảo

Đàm Thị Diệu Thúy (2017). Biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 419, 14-18.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2017). Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đỗ Thị Thanh Toàn (2019). Quản lí đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật ở các trường đại học địa phương theo tiếp cận năng lực. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lombardi, R., Schimperna, F., & Marcello, R. (2021). Human capital and smart tourism's development: primary evidence. International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, 3(3-4), 294-309.

Ong, J. (2021). Smart tourism can be the future of Vietnam’s travel destinations. https://www.rmit.edu.vn/news/all-news/2021/dec/smart-tourism-can-be-the-future-of-vietnams-travel-destinations

Phạm Viết Vượng (2010). Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo. NXB Đại học Sư phạm.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Trần Thị Mĩ Duyên (2021). Quản lí đào tạo ngành thiết kế thời trang ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Học viện Khoa học xã hội.

Vũ Mạnh Cường (2023). Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Công Thương. https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-cho-nganh-du-lich-viet-nam-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-40-102905.htm

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Lê, T. T. H. (2024). Thực trạng quản lí đào tạo nhân lực ngành Du lịch tại các trường đại học vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 250–255. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1836

Số

Chuyên mục

Các bài báo