Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên tại Trường Đại học Hoa Lư

Các tác giả

  • Phạm Xuân Nguyện Trường Đại học Hoa Lư
  • Phạm Thị Thanh Trường Đại học Hoa Lư
  • Bùi Thị Tuyết Trường Đại học Hoa Lư

Tóm tắt

Nowadays, information technology (IT) competence is a core competence of every person, especially students. In this article, we focus on analyzing the current status of Hoa Lu University students’ information technology competence and propose some solutions to improve their information technology competence. The solutions focus on the contents such as raising awareness and the importance of training IT competences ; database enhancement; changing lecturers' teaching methods; organizing competitions, tournaments and events related to IT; encouraging students to participate in international certification exams such as IC3, MOS, etc., developing the Informatics Club; and finally, increasing practical internship trips. This result contributes to helping Hoa Lu University and other higher education institutions have reasonable policies to develop the information technology competence for their students to create opportunities to adapt to future careers.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2022a). Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025.

Bộ GD-ĐT (2022b). Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bộ Thông tin và Truyền thông (2014). Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Doucet, A., Evers, J., Guerra, E., Lopez, N., Soskil, M. & Timmers, K. (2020). Dạy học trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nguyễn Ninh Bình dịch). NXB Trẻ.

Lại Thế Luyện (2014). Kĩ năng tự học suốt đời. NXB Thời đại.

Nguyễn Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Thanh Thảo (2020). Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 9(6), 57-66.

Thiều Thanh Quang Phú, Nguyễn Minh Vi (2020). Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang. Tạp chí Giáo dục, 473, 40-44.

Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Trường Đại học Hoa Lư (2019). Kỉ yếu hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. http://hluv.edu.vn/media/tailieu/ky%20yeu%20hoi%20thao.pdf

Trường Đại học Hoa Lư (2020). Quyết định số 42/QĐ-ĐHHL ngày 13/01/2020 về việc ban hành Đề án quy hoạch phát triển Trường Đại học Hoa Lư, giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Phạm, X. N., Phạm, T. T., & Bùi, T. T. (2024). Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên tại Trường Đại học Hoa Lư. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 281–285. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1842

Số

Chuyên mục

Các bài báo