Các yếu tố tác động đến giáo dục xu hướng nghề nghiệp quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan Quân đội

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Dư Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Educating military career trends for students at Army officer schools is an important content that contributes to fostering military career qualities and competences for students. The article analyzes factors affecting military career trend education for students at Army officer schools, including: The country's socio-economic situation; Directions and tasks of building the Army and protecting the Fatherland in new conditions; Content, programs, and educational methods of Army officer schools; quality and competence of lecturers and managers; Motives, attitudes, and responsibilities of students; the school's facilities and educational environment. The research results are an important basis to help military officer schools propose solutions to educate military career trends for students in accordance with the characteristics of each school and each individual student, contributing to the implementation of military career trends for students to meet the school's training goals and requirements.

Tài liệu tham khảo

Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu (2006). Từ điển Giáo dục học quân sự. NXB Quân đội nhân dân.

Chu Thanh Phong (1998). Cơ sở tâm lí của việc củng cố, phát triển xu hướng nghề nghiệp quân sự cho phi công tiêm kích thuộc lực lượng không quân nhân dân Việt Nam. Luận án tiến sĩ Tâm lí học quân sự, Học viện Chính trị Quân sự.

Dunning, D. (2010). Contextual Influences on Career Values Department of Educational Psychology and Leadership Studies. University of Victoria.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đỗ Mạnh Tôn (1996). Nghiên cứu sự thích ứng đối với học tập và rèn luyện của học viên các trường sĩ quan quân đội. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Học viện Chính trị Quân sự.

Gerber, M. (2019). Exploring types of career orientation: A latent class analysis approach. Journal of Vocational Behavior, 6, 4-16. Hoàng Văn Thanh (2014). Cơ sở tâm lí hình thành xu hướng nghề nghiệp quân sự của người sĩ quan quân đội. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật. Nguyễn Thị Nhân Ái (2012). Định hướng giá trị nghề của học sinh trung học phổ thông một số tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quân ủy Trung ương (2022). Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Smith, D. G., & Rosenstein J. E. (2016). Gender and the Military Profession. Journal of Armed Forces and Society, 43(2), 260-279.

Trần Trọng Thuỷ (2009). Tâm lí học lao động. NXB Hà Nội.

Trường Sĩ quan Chính trị (2023). Báo cáo số 2229/BC-SQCT tổng kết năm học 2022-2023.

Trường Sĩ quan Đặc công (2023). Báo cáo số 1675/BC-TSQ tổng kết năm học 2022-2023.

Trường Sĩ quan Pháo binh (2023). Báo cáo số 1537/BC-TPB tổng kết năm học 2022-2023.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. D. (2024). Các yếu tố tác động đến giáo dục xu hướng nghề nghiệp quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan Quân đội. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 305–310. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1849

Số

Chuyên mục

Các bài báo