Một số biện pháp giáo dục xu hướng nghề nghiệp quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan Quân đội trong bối cảnh hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Dư Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng
  • Lã Hồng Phương Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Military career trends are an important component of personality trends, including a system of internal factors that motivate, orient, and regulate students' activities, strongly influencing motivation, learning and training attitudes of students during the training process. However, the work of educating military career trends for students at military officer schools still has certain limitations. The article focuses on clarifying some theoretical issues and the current situation of military career trend education for students at Army officer schools; from there, we propose a number of key measures in educating military career trends for students. Effectively applying measures at Army officer schools will help students have a military career orientation, trust, peace of mind, stick with the military career and be active and self-aware in studying and training practice, build motivation, attitude, responsibility and successfully complete the school's training goals and requirements.

Tài liệu tham khảo

Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu (2006). Từ điển Giáo dục học quân sự. NXB Quân đội nhân dân.

Dunning, D. (2010). Contextual Influences on Career Values Department of Educational Psychology and Leadership Studies. University of Victoria.

Đỗ Mạnh Tôn (1996). Nghiên cứu sự thích ứng đối với học tập và rèn luyện của học viên các trường sĩ quan quân đội. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Học viện Chính trị quân sự.

Gerber, M. (2019). Exploring types of career orientation: A latent class analysis approach. Journal of Vocational Behavior, 6, 4-16. Hoàng Văn Thanh (2014). Cơ sở tâm lí hình thành xu hướng nghề nghiệp quân sự của người sĩ quan quân đội. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

McKnight, M. A. (2019). Career Orientation Decisions of Rural High School Students: A Case Study. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 5, 1-11. Nguyễn Thị Nhân Ái (2012). Định hướng giá trị nghề của học sinh trung học phổ thông một số tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quân ủy Trung ương (2022). Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Smith, D. G., & Rosenstein, J. E. (2016). Gender and the Military Profession. Journal of Armed Forces and Society, 43(2), 260-279. Tổng cục Chính trị (2022). Giáo trình Giáo dục học quân sự. NXB Quân đội nhân dân.

Trường Sĩ quan Chính trị (2023). Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023.

Trường Sĩ quan Đặc công (2023). Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023.

Vũ Trường Giang (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên các trường đại học quân sự hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3, 62-63.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. D., & Lã , H. P. (2024). Một số biện pháp giáo dục xu hướng nghề nghiệp quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan Quân đội trong bối cảnh hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 147–151. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1575

Số

Chuyên mục

Các bài báo