Đặc điểm đạo đức nghề nghiệp của giảng viên đại học - tiếp cận từ cấu trúc đạo đức nghề nghiệp

Các tác giả

  • Cao Thị Tuyết Loan Trường Đại học Tiền Giang
  • Nguyễn Minh Hằng Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt

Recognizing the professional ethics of university lecturers is one of the important bases for universities to have more effective measures to educate and foster the professional ethics of lecturers. Based on general theories about ethics, and professional ethics of university lecturers, the article analyzes the structure of professional ethics of lecturers and points out the professional ethical characteristics of this team , that is: the generalization of professional ethical standards and ideals expressed at a high level, individualized, and gathered into an individual's value system; teachers' professional awareness and ethical behavior all stem from the interests of learners and society; lecturers' self-awareness and professional ethics education are the main and decisive factors; lecturers are always sensitive to new things. The professional ethical characteristics of lecturers are one of the bases for each lecturer to strive and improve themselves to meet the requirements and tasks of today's educational innovation.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 12). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Hoàng Phê (2003). Từ điển Tiếng Việt. NXB Đà Nẵng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2006). Giáo trình đạo đức học. NXB Lí luận chính trị.

Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Dung (2021). Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66, 31-41.

Nguyễn Ngọc Cường (2019). Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 119-122.

Nguyễn Thị Nga (2023). Phát huy nhân tố chủ quan trong hoạt động giáo dục - đào tạo của đội ngũ giảng viên các trường đại học. Tạp chí điện tử Lí luận chính trị. http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dao-tao-boi-duong/item/2927-chat-luong-doi-ngu-giang-vien-cua-hoc-vien-chinh-tri-khu-vuc-iii-thuc-trang-va-nhung-dinh-huong-doi-moi.html

Nguyễn Thị Sen (2019). Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Tạp chí Giáo dục, 464, 39-43.

Nguyễn Thị Thúy Dung, Hoàng Mai Khanh, Trần Thanh Hương (2023). Yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 23(21), 34-40.

Nguyễn Văn Lượt (2012). Một số yếu tố chủ quan tác động đến động cơ giảng dạy của giảng viên đại học. Tạp chí Tâm lí học, 4(157), 76-88. Phan Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Thu Thủy (2023). Xây dựng đội ngũ giảng viên - yếu tố quan trọng của tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay. Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, 254-261.

Quốc hội (2010). Luật Viên chức. Luật số 58/2010/QH2, ban hành ngày 15/11/2010.

Saat, M. M., Jamal, N. M., & Othman, A. (2004). Lecturers’ and students’ perceptions on ethics in Academia and lecturer-student interaction. Research vote no:71989, Research Management Centre, Universiti Teknologi Malaysia, pp. 17-20.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

Wairisal, P. L. (2022). The influence of organizational culture and work ethics on lecturers' competence and performance. Journal of World Science, 1(12), 1154-1163. https://doi.org/10.58344/jws.v1i12.159

Zabidi, M. M., Arshad, A. M., Hamid, N. A., Wahab, M. H. A. & Mansor, S. K. (2020). The Lecturers’ belief on ethics and professional moral values in teaching practice. Asian Journal of University Education, 16, 77-83. https://doi.org/10.24191/ajue.v16i2.10299

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Cao, T. T. L., & Nguyễn, M. H. (2024). Đặc điểm đạo đức nghề nghiệp của giảng viên đại học - tiếp cận từ cấu trúc đạo đức nghề nghiệp. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 321–325. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1852

Số

Chuyên mục

Các bài báo