Vận dụng tiếp cận quản lí theo kết quả trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học

Các tác giả

  • Lê Duy Nhã Viện Giáo dục và Sức khoẻ - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tóm tắt

Scientific research is an important task that university lecturers must perform in addition to teaching activities, having important implications for the lecturers themselves, the school and the society as a whole. Therefore, the university must strictly manage this activity. The article applies the results-based management approach to building a management process for scientific research activities of lecturers at universities. Research results provide a management process suitable for the characteristics of scientific research activities of university lecturers, promoting this activity to take place effectively and achieve the set objectives.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020 về Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học. NXB Lao động - Xã hội.

FAO (2019). Managing for Results at FAO orientation guide. http://intranet.fao.org/faohandbook/.

Lê Khánh Tuấn (2019). Quản lí tài chính và cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Meier, W. (2003). Results-Based Management: Towards A Common Understanding Among Development Cooperation Agencies. Ottawa: Based Management Group.

Nguyễn Hữu Hùng (2005). Thông tin từ lí luận đến thực tiễn. NXB Văn hoá - Thông tin.

Taylor, J. (2006). Managing the Unmanageable: The Management of Research in Research-Intensive Universities. Higher Education Management and Policy, 18(2), 1-25. https://doi.org/10.1787/hemp-v18-art8-en.

UNDG (2011). Results-Based Management Handbook - Harmonizing RBM concepts and approaches for improved development results at country level. https://unsdg.un.org/.

UN-Habitat (2017). Results-Based Management Handbook - Applying RBM concepts and tools for a better urban future. Nairobi: UN-Habitat.

Viện Ngôn ngữ học (2019). Từ điển tiếng Việt. NXB Hồng Đức.

Vũ Cao Đàm (2018). Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

20.09.2021

Cách trích dẫn

Lê , D. N. (2021). Vận dụng tiếp cận quản lí theo kết quả trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học. Tạp Chí Giáo dục, 510(2), 37–43. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/229

Số

Chuyên mục

Các bài báo