Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập môn Toán theo tiếp cận năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Phan Văn Quang Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The study refers to the construction of the theoretical basis of management activities in assessing learning outcomes in Mathematics at secondary school level according to student capacity approach. The results obtained from the method of analysis, synthesis, systematization, generalization of research works and related legal documents show that it is urgent to manage the performance evaluation of secondary mathematics. The principal performs management functions to influence all elements of the assessment of Math performance according to the student's capacity approach (objectives, content, methods, forms, processing of evaluation results) to influence all resources (Math teachers and support staff, facilities, finance, information technology).

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh (môn Toán cấp trung học cơ sở).

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018).

Bùi Minh Hiền (2006). Giáo trình quản lí nhà nước về giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên, 2019). Hỏi đáp về Chương trình giáo dục phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên), Trương Xuân Cảnh, Bạch Ngọc Diệp, Phạm Thị Bích Đào, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Vân (2016). Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Thúy Dung, Mỵ Giang Sơn (2018). Quản lí sự thay đổi trong nhà trường - Những vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Kiều, Trần Đình Châu (đồng chủ biên), Đặng Xuân Cương, Dương Văn Hưng, Phạm Đức Tài (2012). Đổi mới công tác đánh giá: Về kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

05.10.2021

Cách trích dẫn

Phan , V. Q. (2021). Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập môn Toán theo tiếp cận năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 13–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/238

Số

Chuyên mục

Các bài báo