Xây dựng trò chơi luyện phát âm trên ứng dụng điện tử cho trẻ khiếm thính lớp 1 hòa nhập

Các tác giả

  • Đỗ Thị Kim Cương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Thị Huế Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Correct pronunciation practice is one of the most important goals in language development for 1st grade children in general and hearing-impaired children in particular. The change of Vietnamese curriculum and textbooks has posed new challenges to teaching Vietnamese to children with hearing impairment in grade 1 because this stage marks an important step in the child's language learning process: from natural communication to teacher-oriented communication. How can children with hearing impairment in grade 1 have fun and effective Vietnamese pronunciation lessons? Is it possible to apply technology in pronunciation training for children with hearing impairment in grade 1? Our article is going to answer these two important questions. Moreover, the authors also propose a system of pronunciation training games on electronic applications for children with hearing impairment in grade 1 to help them to practice pronunciation effectively.

Tài liệu tham khảo

Allman, T. M. (2002). Patterns of spelling in young deaf and hard of hearing students. American Annals of the Deaf, 147(1), 46-64.

Arthur Boothroyd (1997). Auditory development of hearing child. Graduate school, City University of New York, 26(46), 9-16.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

Bùi Mạnh Hùng (chủ biên, 2020). Tiếng Việt 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bùi Thị Lâm (2009). Một số đặc điểm hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo khiếm thính. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 8, 166-172.

Bùi Thị Lâm (2014). Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua giao tiếp trong tổ chức trò chơi ở lớp mẫu giáo hòa nhập. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 8, 177-182.

Bùi Thị Lâm (2015a). Lựa chọn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính lứa tuổi mầm non. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 8, 161-167.

Bùi Thị Lâm (2015b). Phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 6, 217-223.

Bùi Thị Lâm (2016). Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính 3-4 tuổi dưới tác động của các biện pháp tổ chức trò chơi. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 3, 170-176.

Bùi Thị Lâm, Bùi Ánh Ngọc (2009). Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 9, 157-162.

Cao Thị Xuân Mỹ, Đỗ Thị Hiền (2007). Xây dựng CD “Bé vui học vần” hỗ trợ việc học vần cho học sinh khiếm thính. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 12, 152-162.

Hoàng Thanh Thủy, Trịnh Thị Quyên (2015). Tổ chức trò chơi học tập giúp trẻ khiếm thính khám phá môi trường xung quanh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 8, 168-177.

Jean-Marc Gaspard Itard (1825). Study of several involuntary functions of the apparatus of movement, gripping, and voice. Department of English, Kent State University.

Lê Thị Thanh Sang (2018). Tổ chức trò chơi học tập khám phá khoa học cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi. Tạp chí Giáo dục, 443, 11-14.

Nguyễn Thị Cẩm Hường (2006). Xây dựng và sử dụng bài tập đánh giá khả năng lĩnh hội khái niệm môn tiếng Việt của học sinh khiếm thính học lớp 1 hòa nhập. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hiền (2015). Phối hợp giữa giáo viên hòa nhập với giáo viên can thiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 6, 136-142.

Nguyễn Thị Nhung (2015). Hỗ trợ trẻ khiếm thính tuổi mẫu giáo phát triển khả năng giao tiếp tổng hợp. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 6, 155-161.

UNESCO (2015). Chấp nhận sự đa dạng: Bộ công cụ tạo ra môi trường học tập thân thiện hòa nhập. Cuốn số 3 “Giảng dạy trẻ khuyết tật trong môi trường giáo dục hòa nhập”. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2021

Cách trích dẫn

Đỗ , T. K. C., & Trần , T. H. . (2021). Xây dựng trò chơi luyện phát âm trên ứng dụng điện tử cho trẻ khiếm thính lớp 1 hòa nhập . Tạp Chí Giáo dục, 512(2), 35–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/254

Số

Chuyên mục

Các bài báo