Thực trạng quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Hiếu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The new general education program is built according to the approach of developing students' quality and competence, which requires that high schools in general and secondary schools in particular must change all elements of the curriculum teaching process (objectives, content, methods, means of teaching and testing, assessment...) Along with this change, the management work at all levels also changes in the direction of developing students' quality and competene. The article presents the survey results on the current situation of teaching management in the direction of developing students’ quality and competence in secondary schools in Ho Chi Minh City. The research results are an important practical basis to help the Department of Education and Training propose appropriate management measures to overcome the limitations.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Dương Trần Bình (2016). Quản lí hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Thị Việt Hương (2018). Thực trạng quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 430, 5-11.

Lê Thị Ngoãn (2017). Quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 79, 89-92.

Nguyễn Anh Ngọc (2019). Thực trạng quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực của học sinh ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 43-50.

Trần Trung Dũng (2016). Quản lí hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Võ Văn Luyến (2020). Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng Tây Nam Bộ. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.12.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. H. (2021). Thực trạng quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 2(516), 37–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/308

Số

Chuyên mục

Các bài báo