Giải pháp nâng cao năng lực dạy học trải nghiệm môn Tiếng Việt cho giáo viên tiểu học tại Thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Lê Thị Thơm Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Tóm tắt

Experiential teaching of Vietnamese language is when teachers organize experiential activities for students to construct Vietnamese language knowledge. This is the process in which learners build up knowledge and form skills directly from experience. The quality and effectiveness of this activity depends a lot on the teaching capacity of the teacher. This study examines the capacity of primary school teachers in teaching Vietnamese through experiential activities to propose 04 solutions to improve the teaching capacity of Vietnamese language teaching for primary school teachers. These are considered as the main, core and typical activities for primary school teachers to improve their experiential teaching capacity.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Chu Thu Hoàn (2018). Phát triển năng lực dạy học môn Toán bằng tiếng Anh cho giáo viên Toán trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Thế Tình (2019). Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên, 2019). Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học dành cho giáo viên (lớp 1, 2, 3, 4, 5). NXB Giáo dục Việt Nam.

Đỗ Hương Trà (2015). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh. NXB Đại học Sư phạm.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Leearing: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prenticwe Hall.

Lê Thị Mỹ Trà (2020). Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học. NXB Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Vũ Quang Hào, Phan Xuân Thành (2011). Đại từ điển Tiếng Việt. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Ngọc Phúc (2018). Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 439, 22-24.

Phạm Quang Tiệp (2017). Dạy học khoa học cho học sinh tiểu học theo hướng trải nghiệm. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 201-205.

Tưởng Duy Hải (chủ biên, 2017). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn trung học cơ sở. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Thị Kim Cúc (2017). Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 46(3B), 20-28.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2022

Cách trích dẫn

Lê , T. T. (2022). Giải pháp nâng cao năng lực dạy học trải nghiệm môn Tiếng Việt cho giáo viên tiểu học tại Thành phố Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 22(3), 31–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/339

Số

Chuyên mục

Các bài báo