Tích hợp giáo dục tài chính trong dạy học môn Toán ở trường tiểu học: phân tích từ định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và một số ví dụ

Các tác giả

  • Trần Thúy Ngà Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

When developing the 2018 general education curriculum, the Ministry of Education and Training has emphasized on the integration of financial education contents into the curriculum of certain subjects with the aim of developing learners’ financial capacity as an essential life skill from an early age. This article aims to identify the opportunities to integrate Financial Education at primary level with the 2018 The Primary Mathematics Curriculum and how to integrate these contents in teaching Mathematics in primary schools with some specific examples.

Tài liệu tham khảo

Amagir, A., Groot, W., Maassen van den Brink, H., & Wilschut, A. (2018). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship,Social and Economics Education, 17(1), 56-80.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT)

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Tiến Đạt, Trần Thúy Ngà (2019). Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong môn Toán ở trường Tiểu học. Tạp chí giáo dục, 455, 39-42.

Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt (2016). Dạy học tích hợp trong môn Toán ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 129, 15-19.

Nguyễn Minh Giang (2020). Thực trạng giáo dục tài chính cho học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 481, 43-48.

OECD INFE (2012). OECD/INFE High-Level Principles on National Strategies for Financial Education. OECD Publishing.

OECD (2015). National strategies for financial education. https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/National-Strategies- FinancialEducation-Policy-Handbook.pdf

Ontario Ministry of Education (2020). Ontario curriculum grades 1 to 8: Mathematics.

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/fbd574c4-da36-0066-a0c5-849ffb2de96e/90439c6e-f40c-4b58-840c-57ed88a9345/The%20Ontario%20Curriculum%20Grades%201%E2%80%938%20-%20Mathematics,%202020%20(January%202021).pdf

Texas Education Agency (2012). Texas Essential Knowledge and Skills for Mathematics.

https://tea.texas.gov/sites/default/files/Elementary%20Math%20TEKS%202nd%20Rdg.pdf

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

World Bank (2017). Đề xuất Khung năng lực tài chính cho Giáo dục Phổ thông hệ 12 năm. Hội thảo với Ban biên soạn chương trình môn Toán. Hà Nội, ngày 11/09/2017.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Trần , T. N. (2022). Tích hợp giáo dục tài chính trong dạy học môn Toán ở trường tiểu học: phân tích từ định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và một số ví dụ. Tạp Chí Giáo dục, 22(5), 14–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/358

Số

Chuyên mục

Các bài báo