Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Trái đất và bầu trời”, môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Huân Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The 2018 general education program aims to form and develop learners' competences and qualities. Natural Science is a subject with the goal of helping students form and develop a scientific worldview; thereby, forming qualities and capacities. This study presents the process of organizing experiential activities in teaching Natural Science in the direction of capacity development for students, which is illustrated through teaching the content “The Solar System and the Milky Way”, within the topic “Earth and Sky”, Grade 6 Natural Science subject. In the teaching process, teachers need to focus on the preparation and implementation of lessons in the direction of exploiting learners' experiences, creating conditions for students to experience, exchange and discuss in order to create interest in learning, contribute to the development of learners' capacity, and meet the requirements of current educational innovation.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2015). Tài liệu tập huấn kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hằng (2018). Học tập trải nghiệm - lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 43, 36-40.

Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thị Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kolb, D. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Phương Vy (2020). Đề xuất khung đánh giá năng lực khoa học cho học sinh lớp 6 trong môn Khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 483, 44-49.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2019). Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Hoàng Thị Hải Yến (2020). Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Tạp chí Giáo dục, 480, 31-35.

Nguyễn Thị Thúy Hà (2020). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học Tự nhiên ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Giáo dục, 477, 52-56.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , Đức H. . (2022). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Trái đất và bầu trời”, môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 22(5), 37–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/362

Số

Chuyên mục

Các bài báo