Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Năng lượng và cuộc sống” (môn Khoa học tự nhiên lớp 6) theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Huân Nghiên cứu sinh khóa 2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Developing general competencies and problem-solving competency through organizing experiential activities in teaching Natural Science for students is among the specific content of the fundamental and comprehensive education innovation process. This study applies David A. Kolb's experiential learning theory to organize experiential activities in teaching the Natural Science topic of ‘Energy and life' in order to develop problem solving competency for grade 6 students.  The pedagogical experiment of the activity obtained positive results as the students’ level of problem solving competence in the experiential class increased significantly compared to that in the control class, showing the initial impact of the research.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Cự Giác (chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng (2021). Khoa học tự nhiên 6. NXB Giáo dục Việt Nam.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Address: Englewood Cliffs, New Jersey; Publisher: Prentice - Hall. Prentice - Hall.

Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên), Đặng Xuân Cương, Trịnh Thị Anh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Vân (2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Lan Phương (2014). Đề xuất cấu trúc và chuẩn đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 111, 1-7.

Phan Thi Thanh Hoi (2017). Develop creative competency for students through experiential learning activities for biology grade 6. Vietnam Journal of Education, 1, 47-52.

PISA (2012). Pisa 2012, field trial problem solving framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. OECD Publishing.

Svinicki, D., & Dixon, M. (1987). The Kolb model modified for Classroom Activities. College Teaching, 35(4), 141-146.

Trần Thị Gái (2019). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học cấp trung học cơ sở. HNUE Journal of Science: Educational Sciences, 64(9C), 35-44.

Trần Thị Huế, Nguyễn Đức Dũng (2018). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số bài tập chương nhóm Nitơ (Hóa học 11 nâng cao). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 194-199.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , Đức H. . (2022). Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Năng lượng và cuộc sống” (môn Khoa học tự nhiên lớp 6) theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 22(17), 25–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/517

Số

Chuyên mục

Các bài báo