Thực trạng hành vi tuân thủ nội quy, quy chế của sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Đạt Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thùy Nhung Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Xuân Thu Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Trong tình hình thực tế hiện nay, ứng xử trong văn hoá học đường vẫn còn những bất cập nhất định; tình trạng bạo lực học đường đang diễn ra đáng báo động; sự gian lận trong thi cử; bệnh chạy theo chỉ tiêu… đang làm cho văn hoá học đường không còn giữ nguyên những giá trị tốt đẹp. Vì vậy, quy định trong Luật Giáo dục, các quy quy định hiện hành và nội quy trong nhà trường đã trở thành kim chỉ nam để người học có thể nhận thức kịp thời, điều chỉnh hành vi, hạn chế sai phạm.Bài báo nghiên cứu về hành vi tuân thủ nội quy của sinh viên tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhnhằm đưa ra một cái nhìn khách quan, đầy đủ hơn về khả năng của nội quy trong việc nâng cao nhận thức về giá trị đạo đức, cũng như làm cơ sở để xây dựng bộ quy tắc ứng xử phù hợp với văn hóa trong môi trường giáo dục.Hành vi tuân thủ nội quy sinh viên có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ trật tự tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tài liệu tham khảo

Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề (2015). Giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Bond, R., & Smith, P. B. (1996). Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch's (1952b, 1956) line judgment task. Psychological Bulletin, 119(1), 111-137.

Bourdieu, B. (2000). Văn hóa lâm nguy. Bản dịch của Nguyễn Duy Bình. Truy cập tại http://www.vanhoahoc.edu.vn/nghien-cuu/ly-luan-van-hoa-hoc/llvhh-nhung-van-de-chung/3164-pierre-bourdieu-van-hoa-lam-nguy.html

Bùi Thanh Bình (2017). Nền giáo dục Việt Nam rất đặt nặng vào tuân thủ nội quy. Truy cập tại https://thanhnien.vn/giao-duc/nen-giao-duc-viet-nam-rat-dat-nang-vao-tuan-thu-noi-quy-880586.html, ngày 29/09/2017.

Cialdini, R. B. & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55, 591-621.

Dossierpolitik (2010). Fundamentals of effective compliance management. Report of Economiesuisse, No.7, Swiss Business Federation.

Izuma, K. (2013). The neural basis of social influence and attitude change. Current Opinion in Neurobiology, 23(3), 456-462. https://doi.org/10.1016/j.conb.2013.03.009.

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371-378. https://doi.org/10.1037/h0040525.

Nguyễn Thanh Tuấn (2008). Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay. NXB Từ điển Bách khoa.

Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thu Hà (2019). Một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường xã hội với bạo lực học đường. Tạp chí Giáo dục, số 448, tr 26-31.

Owalabi.S.M, Idowu.O.A, Aliu.B.D, (2015). Awareness and Compliance to Library Rules and Regulations by Undergraduate Students in Two University Libraries in Southwest Nigeria. International Journal of Library Science, 4(1), 1-6.

Phạm Minh Thảo (2003). Nghệ thuật ứng xử của người Việt. NXB Văn hóa - Thông tin.

Quốc hội (2012). Luật Xử lí vi phạm hành chính. Luật số 15/2012/QH13. Điều 9. Tình tiết giảm nhẹ và Điều 10. Tình tiết tăng nặng.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Sullivan, Klingbeil & VanNorman (2013). Beyond behavior: Multilevel analysis of the influence of sociodemographics and school characteristics on students’ risk of suspension. School Psychology Review, 47, 99-114.

Thái Trí Dũng (2011). Kĩ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh. NXB Lao động - Xã hội.

Theresa M. Akey (2006). School Context, Student Attitudes and Behavior, and Academic Achievement: An Exploratory Analysis. New York, US: MDRC. Truy cập tại https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED489760.pdf

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (2014). Tập bài giảng về lí luận và pháp luật. NXB Hồng Đức.

Ukpabio, G. & Etor, C. (2016). Managing Students for Compliance to Rules and Regulations in Nigerian Secondary Schools. International Journal of Education Administration Planning and Research, 8(2), 272-283

Walker, M. B., & Andrade, M. G. (1996). Conformity in the Asch task as a function of age. The Journal of Social Psychology, 136(3), 367-372. https://doi.org/10.1080/00224545.1996.9714014.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, M. Đạt, Trần, T. N., & Lê, T. X. T. (2021). Thực trạng hành vi tuân thủ nội quy, quy chế của sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/37

Số

Chuyên mục

Các bài báo