Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận năng lực

Các tác giả

  • Trần Thế Lưu Trường Đại học Sài Gòn
  • Lê Thị Bình Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In order to successfully implement the General Education Program 2018, the renewal of management staff training is crucial. This study delves into the issue of developing a training program for middle school administrators in District 1, Ho Chi Minh City with competency-based approach. Accordingly, the study presents the current status of the training program for secondary school administrators in District 1, Ho Chi Minh City and proposes steps to develop a new training program for secondary school managers, such as: identifying program objectives and output standards; designing training programs; organizing seminars to collect comments on the program draft; organizing program evaluation; revising and promulgating the program, evaluating and revising of the training program. If the above issues are well perceived and the steps proposed in this study well implemented, practical, positive and feasible results in training secondary school management staff will likely follow.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Hiền (chủ biên), Vũ Văn Tảo, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh (2015). Từ điển Giáo dục học. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of research on technology in education, 41(4), 393-416.

Hoàng Phê (chủ biên, 2000). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Minh Phong (2019). Bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục phổ thông: Gỡ khó trong quản trị giáo dục. https://etep.moet.gov.vn/tintuc/chitiet?Id=1208

Mulig, L., & Rhame, S. (2012). Time requirements in an online teaching environment: How to be more effective and efficient in teaching online. Journal of Accounting and Finance, 12(4), 101-109.

Nguyễn Thị Thanh Tùng, Ngô Văn Tuần (2018). Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Giáo dục, 426, 1-4.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trần Thị Bích Ngân, Bùi Diệu Quỳnh, Lê Trung Thành, Trần Thị Bích Ngọc (2020). Tổng quan một số mô hình đào tạo trực tuyến sử dụng trong bồi dưỡng kĩ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên. Tạp chí Giáo dục, 492, 11-15.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Trần , T. L., & Lê , T. B. (2022). Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận năng lực . Tạp Chí Giáo dục, 22(7), 25–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/382

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả