Xây dựng và triển khai mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Các tác giả

  • Thái Văn Thành Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
  • Đậu Anh Tuấn Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
  • Trần Thế Lưu Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

Quality assurance in general education institutions is of great significance in improving the quality of comprehensive education in order to meet the requirements of fundamental and comprehensive innovation in education and training. In this paper, we investigate the theory and practice to draw the concept of the output standards of the general education program; subsequently, on that basis, building a model and the implementation process of quality assurance in general education institutions, thereby contributing to creating a breakthrough in management innovation, school administration towards prestige and brand, as well as a culture of quality in the education and training sector.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2022). Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ GD-ĐT (2018a). Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hoàng Phê (chủ biên, 1988). Từ điển tiếng Việt. NXB Khoa học xã hội.

Huỳnh Ngọc Thành (2020). Một số biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học theo mô hình PDCA (Plan - Do - Check - Act). Tạp chí Giáo dục, 490, 34-39.

Ngô Phan Anh Tuấn (2013). Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ. Luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Đức Trí, Phan Chính Thức (2010). Một số vấn đề về quản lí cơ sở dạy nghề. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Phạm Lê Cường (2016). Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa đại học sư phạm. Luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Phạm Minh Mục (2017). Một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Quản lí giáo dục, Học viện Quản lí giáo dục, 10, 27-33.

Thái Văn Thành (2017). Quản lí nhà trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay. NXB Đại học Vinh.

Thái Văn Thành, Nguyễn Thị Nhị, Lê Thị Bình (2022). Mô hình quản lí giáo dục STEM ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18(5), 1-7.

Tải xuống

Đã Xuất bản

14.04.2023

Cách trích dẫn

Thái , V. T., Đậu , A. T., & Trần , T. L. (2023). Xây dựng và triển khai mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(8), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/690

Số

Chuyên mục

Các bài báo