Thực trạng và một số giải pháp đề xuất nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục phổ thông ở tỉnh Vĩnh Phúc

Các tác giả

  • Phan Thị Hằng Hải Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp 2-3 Vĩnh Phúc

Tóm tắt

Vinh Phuc's education sector has always been proactive, which helps to lay the foundation for success in the process of innovation and socio-economic development of the whole province. In particular, developing educational management personnel for general schools is emphasized as a breakthrough measure in effective response to the society’s needs and requirements in the new context of international integration. This study reveals that, the school management staff in Vinh Phuc province is basically satisfactory according to the standards of principals. Yet, there are still challenges that the local education sector needs to overcome: limited management capacity; redundancies and/or shortages of managerial staff; lack of policies to develop managerial staff in responses to the general education program reform and international integration. Then, some solutions have been proposed to solve the problems and overcome the challenges. The proposed solutions such as developing a project of management staff planning, fostering management capacity, introducing policies and creating motivation for digital transformation activities in the school would further drive forward the development of educational administrators in Vinh Phuc province.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Chấp hành Trung ương (2004). Chỉ thị số 40/2004/CT-TW ngày 15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1287/14%202018TT-BGD%C4%90T.pdf

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1326/19_2019_TT_BGDDT.signed.pdf

Bộ GD-ĐT (2021). Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục tiêu biểu. https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7615

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc (2020). Niên giám thống kê.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tập 1, 2). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ngô Văn Hà (2014). Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Cộng sản. https://bitly.com.vn/4jg78u

Nguyễn Chí Dương (2020). Một số vấn đề về phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 472, 1-7.

Nguyễn Huy Hoàng (2017). Biện pháp vận dụng chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn tỉnh của Sơn La. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 37-39; 53.

Phạm Bích Thuỷ (2018). Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông đáp ứng chuẩn hiệu trưởng. Tạp chí Giáo dục, 431, 1-3; 10.

Phạm Minh Giản (2012). Khảo sát và đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp theo chuẩn hiệu trưởng. Tạp chí Giáo dục, 291, 4-6.

Phùng Thanh (2021). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 499, 1-5.

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (2020). Báo cáo đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo giai đoạn 2020-2025.

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (2021). Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021.

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (2020). Nghị quyết số 01-NQ/ĐH XVII ngày 16/11/2020 nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025. https://bitly.com.vn/japd8r

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (2019). Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ tri thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. https://bitly.com.vn/ay4tr4

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (2021). Đề án số 05-ĐA/TU ngày 05/11/2021 về luân chuyển lãnh đạo, quản lí giai đoạn

-2025. https://bitly.com.vn/a6bun4

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2011). Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. https://bitly.com.vn/k7uj4j

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2020). Đề án phát triển phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng bền vững nâng cao chất lượng tăng trưởng. https://bitly.com.vn/mmj6bm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2022). Đề án Phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Phan , T. H. H. (2022). Thực trạng và một số giải pháp đề xuất nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục phổ thông ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp Chí Giáo dục, 22(7), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/383

Số

Chuyên mục

Các bài báo