Thực trạng và biện pháp vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học học phần “Tiếng Việt thực hành” cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Bắc

Các tác giả

  • Kiều Thanh Thảo Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

In teaching "practical Vietnamese" for majors of primary education, improving the effectiveness of mind map application is a necessary measure to improve students' learning and researching capacity. Research results show that the application of mind mapping in teaching "practical Vietnamese" for students of Primary Education at Tay Bac University still has some limitations such as: students do not know how to create a learning mind map effectively, the knowledge classification to apply the mind map has not received adequate attention and the application of this teaching method is not diversified. Therefore, the measures proposed in the article can hopefully help to overcome these limitations, improving students’ learning efficiency in order to achieve teaching goals.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT, Dự án Việt - Bỉ (2010). Dạy và học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (2012). Tiếng Việt thực hành. NXB Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Phê (2011). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kiều Thanh Thảo (2021). Thực trạng và biện pháp áp dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học “Tiếng Việt thực hành” cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 4, 201-205.

Phó Đức Hoà (2011). Dạy học tích cực và cách tiếp cận trong dạy học tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/06/2019.

Trần Thu Hiền (2019). Vận dụng kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với phương pháp dạy học theo nhóm trong dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạp chí Giáo dục, 458, 26-31.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Kiều , T. T. (2022). Thực trạng và biện pháp vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học học phần “Tiếng Việt thực hành” cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Bắc. Tạp Chí Giáo dục, 22(7), 41–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/385

Số

Chuyên mục

Các bài báo