Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học tập đọc cho học sinh lớp 3: nghiên cứu trường hợp tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Các tác giả

  • Kiều Thanh Thảo Trường Đại học Tây Bắc
  • Lò Thị Nhung Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

In the current reform of teaching methods in primary schools, group discussion is one of the effective teaching methods, promoting students' activeness, and used frequently by teachers. This study shows the limitations of applying group discussion in teaching reading for 3rd grade students at Quai Nua Primary School 2, Tuan Giao district, Dien Bien province: the students are not interested in learning reading with group discussion, the application of this technique has not been tackled with due attention from teachers, leading to unsatisfactory learning outcomes regarding students' reading exercises. Accordingly, the author proposes 4 measures to apply this teaching technique in teaching reading for 3rd grade students of the school namely setting specific rules for students when participating in discussions, selecting discussion content, selecting appropriate discussing forms. To apply the group discussion technique more effectively, teachers need to be more aware of its advantages and disadvantages in order to take full advantage of the very group activities in training students' reading competence.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT, Dự án Việt - Bỉ (2010). Dạy và học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2006). Tiếng Việt và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học. NXB Giáo dục.

Phó Đức Hoà (2011). Dạy học tích cực và cách tiếp cận trong dạy học tiểu học. NXB Đại học sư phạm.

Hoàng Phê (2011). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kiều Thanh Thảo (2021). Thực trạng và biện pháp áp dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học “Tiếng Việt thực hành” cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tây Bắc. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 201-205.

Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Trần Mạnh Hưởng, Lê Thị Tuyết Mai, Trịnh Mạnh (2004a). Tiếng Việt 3, tập 1. NXB Giáo dục.

Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Lê Ngọc Diệp, Lê Thị Tuyết Mai, Bùi Minh Toán, Nguyễn Trí (2004b). Tiếng Việt 3, tập 2. NXB Giáo dục.

Phan Thị Hồng Vinh (2010). Phương pháp dạy học. NXB Trường Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thu Hương (2015). Thảo luận nhóm nhằm kích thích năng lực tự học của học sinh khi dạy phần Văn học nước ngoài ở trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 109-111.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.07.2022

Cách trích dẫn

Kiều , T. T., & Lò , T. N. (2022). Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học tập đọc cho học sinh lớp 3: nghiên cứu trường hợp tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tạp Chí Giáo dục, 22(8), 35–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/397

Số

Chuyên mục

Các bài báo