Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học Hóa học phần “Phi kim” ở trung học phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Duy Trường Đại học Tây Bắc
  • Nguyễn Thị Diệu Linh Trường Đại học Tây Bắc
  • Vi Hữu Việt Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

The current direction of fundamental and comprehensive reform of education in our country aims to strongly shift the educational process from mainly equipping knowledge to comprehensive development of learners' capabilities and qualities, in which problem solving and creativity are among students’ basic competencies to form and develop. The research clarifies the concept of creative and problem-solving competencies, and chemistry exercises to develop these competencies, thereby proposing the process of building up a collection of chemistry exercises to develop problem solving and creativity capacities for students with some examples of building up a set of exercises in teaching the chemistry topic ‘non-metals’ in high schools. These suggestions could be useful for high school teachers in improving the effectiveness of developing students' problem solving and creativity in teaching Chemistry, meeting the requirements of educational innovation in the current period.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Trần Xuân (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức phần Hóa học phi kim trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý (2019). Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Cương (2007). Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông và đại học: Một số vấn đề cơ bản. NXB Giáo dục.

Nguyễn Đức Dũng, Hoàng Đình Xuân, Hà Thị Thoan (2016). Sử dụng bài tập hữu cơ trong dạy học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 6A, 146-158.

Nguyễn Ngọc Quang (1994). Lí luận dạy học hóa học (tập 1). NXB Giáo dục.

Paas, F., Gog, T. V., Sweller, J. (2010). Pre-and In-service Preschool Teacher’s Science Teaching Efficacy Beliefs. Educational Research Review, 14, 1344-1350.

Trần Ngọc Huy (2014). Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. D., Nguyễn , T. D. L., & Vi , H. V. (2022). Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học Hóa học phần “Phi kim” ở trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 22(8), 13–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/393

Số

Chuyên mục

Các bài báo