Một số nghiên cứu về năng lực STEM trên thế giới và đề xuất khung năng lực stem cho học sinh phổ thông tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Nga Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thị Xuân Quỳnh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Phương Uyên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tạ Thanh Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

One of the basic goals of STEM education in general education is to develop STEM competencies for students. Accordingly, the student's STEM competency framework serves as the foundation to build assessment tools and guide teachers' STEM teaching goals. This study reviews a number of studies on the STEM competency framework in the world, thereby proposing the STEM competency framework of high school students in Vietnam, including 05 components (including: information collection, information management and usage, solution implementation, technical safety, community sharing) and 15 behavioral indicators. Set in the context of the implementation of STEM education in Vietnam, the structure of the STEM competency framework is also consistent with the STEM teaching process, meeting the requirements of general and specific competencies in the Education Program. This will be the basis for educators to develop tools to assess STEM competencies of high school students and policies on STEM teaching in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Ardianto, D., Firman, H., Permanasari, A., & Ramalis, T. R. (2018). What is Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) literacy? Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 253, 381-384. https://doi.org/10.2991/aes-18.2019.86

Arikan, S., Erktin, E., & Pesen, M. (2020). Development and validation of a STEM competencies assessment framework. International Journal of Science and Mathematics Education, 20(1), 1-24. https://doi.org/10.1007/10763-020-10132-3

Boateng, G. O., Neilands, T. B., Frongillo, E. A., Melgar-Quinonez, H. R., & Young, S. L. (2018). Best Practices for Developing and Validating Scales for Health, Social, and Behavioral Research: A Primer. Front Public Health, 6(149), 1-18. https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00149

Boon, N., S. (2019). Exploring STEM competences for the 21st-century. UNESCO International Bureau of Education.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: a 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30-35.

Carnevale, A. P., Smith, N., & Melton, M. (2011). STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics. Georgetown University Center on Education and the Workforce.

Executive Office of the President (2018). Charting a course for success: America's strategy for STEM education. United States Government. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED590474

HM Treasury (2010). The plan for growth. London, United Kingdom.

Jang, H. (2016). Identifying 21st-century STEM competencies using workplace data. Journal of Science Education and Technology, 25(2), 284-301. https://doi.org/10.1007/s10956-015-9593-1

Lucas, B., Claxton, G., & Hanson, J. (2014). Thinking like an Engineer: implications for the education system. UK: The Royal Academy of Engineering the Royal Academy of Engineering.

National Institute of Education Sciences (2017). China STEM education White Paper (Office Live Essentials).

Nguyễn Thanh Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải (chủ biên), Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Anh Thuấn, Đoàn Văn Thược, Trần Bá Trình (2019). Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Office of the Chief Scientist (2016). Australia’s STEM workforce: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Canberra: Australian Government. Retrieved from http://hdl.voced.edu.au/10707/399319

Siekmann, G., & Korbel, P. (2016). Defining ‘STEM’ skills: review and synthesis of the literature. Adelaide, Australia: NCVER. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED570655.pdf

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of The ACM, 49(3), 33-35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.05.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N., Trần , T. X. Q., Nguyễn , P. U., & Tạ , T. T. (2022). Một số nghiên cứu về năng lực STEM trên thế giới và đề xuất khung năng lực stem cho học sinh phổ thông tại Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 22(10), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/431

Số

Chuyên mục

Các bài báo