Nhận thức của học sinh về bắt nạt trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, tỉnh Bến Tre

Các tác giả

  • Hồ Thị Thanh Tâm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Nguyễn Minh Huân Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Bé Nhung Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Mai Hà Trường THPT Phan Văn Trị, tỉnh Bến Tre
  • Hồ Thị Phi Yến Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

Today, online bullying is considered a digital problem and is happening more and more in schools. Online bullying greatly affects students’ mentality, perception and learning process. This article provides practical information on students' perception of online bullying through survey results with 600 students at Phan Van Tri High School, Giong Trom district, Ben Tre province. The results of the study show that the students did not fully understand the complexity and threats from cyber bullying. Accordingly, the author offers 3 main solutions to raise students' awareness of online bullying. This is a useful reference to help prevent cyber bullying in educational settings.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông (2021). Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Chính phủ (2017). Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Donegan (2012). Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 3(1), 33-42.

Hoàng Phê (2010). Từ điển tiếng Việt. NXB Từ điển Bách khoa.

Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Trần Văn Công (2017). Mối quan hệ giữa việc sử dụng Internet và nguy cơ bị bắt nạt trực tuyến ở học sinh. Tạp chí Tâm lí học, 7(220), 63-74.

Trần Văn Công (2018). Bắt nạt ở học sinh trong thời đại số. Tạp chí Tâm lí học, 11(236), 28-41.

Trần Văn Công (2019). Chương trình phòng ngừa và can thiệp bắt nạt trực tuyến dựa vào trường học. http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/1538

Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Ngô Thùy Dương, Nguyễn Thị Thắm (2015). Chiến lược ứng phó của học sinh với bắt nạt trực tuyến. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 31(3), 11-24.

UNICEF (2018). Chương trình phòng ngừa và can thiệp bắt nạt trực tuyến dựa vào trường học. https://www.unicef.org/vietnam

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.07.2022

Cách trích dẫn

Hồ , T. T. T., Trần , N. M. H., Lê , T. B. N., Nguyễn , M. H., & Hồ , T. P. Y. (2022). Nhận thức của học sinh về bắt nạt trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, tỉnh Bến Tre. Tạp Chí Giáo dục, 22(14), 53–57. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/483

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả