Đề xuất thang đo đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí trung học phổ thông

Các tác giả

  • Vũ Thị Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tóm tắt

Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực là một trong những nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục hiện nay. Năng lực sáng tạo là một năng lực quan trọng của nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Vì vậy, đánh giá năng lực sáng tạo là yêu cầu cấp thiết đang đặt ra cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí giáo dục và giáo viên ở trường trung học phổ thông. Để tiến hành đánh giá được, nghiên cứu này đã xây dựng thang đo theo bộ 5 tiêu chí với 6 mức độ và sử dụng thang đo đó vào việc đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí ở trung học phổ thông. Kết quả cho thấy, có thể đánh giá được năng lực sáng tạo của học sinh theo ba mức độ.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT - Dự án Việt - Bỉ (2010). Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2015). Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam, tập 4. NXB Từ điển bách khoa Hà Nội.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên) và cộng sự (2016). Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Nga (2019). Đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong dạy học Đọc hiểu văn bản văn học. Tạp chí Giáo dục, số 464, tr 44-49.

Phạm Thị Phú (1999). Bồi dưỡng phương pháp thực nghiệm cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cơ học lớp 10 trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Vinh.

Phan Dũng (2010). Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới. NXB Trẻ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.02.2021

Cách trích dẫn

Vũ, T. M. (2021). Đề xuất thang đo đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí trung học phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 496(2), 20–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/49

Số

Chuyên mục

Các bài báo