Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo trong chủ đề “Nước và các hiện tượng tự nhiên”

Các tác giả

  • Tạ Thị Kim Nhung Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Thị Nhung Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Trần Viết Nhi Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Trương Thị Thanh Hoài Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Climate change education is among the essential content in environmental education for preschool children. The article focuses on two main tasks: (1) Determining climate change education content for preschool children in teaching the "Water and natural phenomena" topic, including specific aspects: manifestations, consequences and measures to respond to climate change; (2) Developing a procedure to integrate climate change education into teaching the "Water and natural phenomena" topic. The content of climate change education and the integration process presented in the article would facilitate preschool teachers in educating children on climate change and improving the quality of environmental education in preschools.

Tài liệu tham khảo

Borde, B., Léna P., & Lescarmontier, L. (2022). Education as a Strategy for Climate Change Mitigation and Adaptation. In: Lackner M., Sajjadi B., Chen WY. (eds) Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72579-2_149

Bộ GD-ĐT (2014). Biến đổi khí hậu và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT (2021). Chương trình giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021).

Goodman, D., Iltus, S., & Parker, D. (2008). Climate Change and Children: a human security challenge. UNICEF. Innocenti Research Centre. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/climate_change.pdf

Ndiaye, A., Diemer, A., & Pellaud, F. (2020). Eduquer aux changements climatiques, une initiation au modèle REDOC via les représentations sociales. Revue Francophone du Développement Durable. Hors-série n°8, 51-80.

Phan Thùy Linh, Lê Thị Thanh Hương (2013). Tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe trẻ em. Tạp chí Y tế công cộng, 27, 4-10.

UNESCO (2020). Progrès nationaux en matière d'éducation, de formation et de sensibilisation du publicaux changements climatiques: analyse des comptes rendus nationaux au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372164_fre

United Nations (n.d) (2022). Education is key to addressing climate change. https://www.un.org/en/climatechange/climate-solutions/education-key-addressing-climate

Vũ Thị Mai Trang, Hà Văn Như (2014). Một số đặc điểm dịch tễ học thảm họa tự nhiên tại Việt Nam trong giai đoạn 2002-2011. Tạp chí Y tế công cộng, 30, 22-27.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22.12.2022

Cách trích dẫn

Tạ , T. K. N., Lê , T. N., Trần , V. N., & Trương , T. T. H. (2022). Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo trong chủ đề “Nước và các hiện tượng tự nhiên”. Tạp Chí Giáo dục, 22(17), 20–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/516

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả