Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

Các tác giả

  • Triệu Thy Hòa Trường Đại học Quảng
  • Trương Văn Thành Trường Đại học Quảng
  • Nguyễn Thị Thùy Vân Trường Đại học Quảng Nam
  • Hồ Viết Ánh Trường Đại học Quảng Nam
  • Nguyễn Văn Nguyên Sơn Trường Đại học Quảng Nam
  • Trương Thị Thanh Hoài Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Hoàng Xuân Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Trần Anh Vân Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam

Tóm tắt

Climate change has been and is one of the most serious global challenges today, the necessity of assessing climate change awareness in climate change has been and is one of the global challenges. With the most serious needs today, the need to assess the awareness of climate change in the community in general and among students at universities in particular is very important in order to develop mitigation and mitigation activities adapt to the effects of climate change. Although climate change occurs quite clearly in Quang Nam, the awareness of Quang Nam students about climate change has not been mentioned. Through a survey of 180 students of Quang Nam University, it was found that students' awareness of climate change was average and the University did not have many educational activities to cope with climate change for students, from there, proposes 05 solutions to help raise awareness and respond to climate change for students of the University. This research is the basis to help students have the right attitude to deal with climate change, but also to meet the needs of educational innovation and improve the effectiveness of environmental protection education at Quang Nam University.

Tài liệu tham khảo

Agboola, O. S., & Emmanuel, M. (2016). Awareness of Climate Change and Sustainable Development among Undergraduates from Two Selected Universities in Oyo State, Nigeria. World Journal of Education, 6(3), 70-81. http://dx.doi.org/10.5430/wje.v6n3p70

Al Yousuf, B. (2016). The power of education in promoting climate change awareness. Gulf News Thinkers. http://gulfnews.com/opinion/thinkers/the-power-of-education-in-promoting-climatechange-awareness-1.1931268

IPCC (2007). Climate Change 2007: The Scientific Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Mochizuki, Y., & Bryan, A. (2015). Climate change education in the context of education for sustainable development: Rationale and principles. Journal of Education for Sustainable Development, 9(1), 4-26. http://doi.org/10.1177/0973408215569109

Nguyễn Hồng Sơn (2021). Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-va-bao-ve-moi-truong-theo-tinh-than-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang

Nguyễn Thị Minh Phương (2009). Giáo dục phổ thông góp phần nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội thảo Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Pandve, H. T., Deshmukh, P. R., Pandve, R. T., & Patil, N. R. (2009). Role of youth in combating climate change. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 13(2), 105. http://doi.org/10.4103/0019-5278.55130

Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành (2013). Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 29(2), 42-55.

Trương Trí Thông, Nguyễn Tường Vi (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên Khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Kiên Giang về biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 56(2C), 168-177.

Ziadat, A. H. (2010). Major factors contributing to environmental awareness among people in a third world country/Jordan. Environment, Development and Sustainability, 12(1), 135-145. http://doi.org/10.1007/s10668-009-9185-4

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Triệu , T. H., Trương , V. T., Nguyễn , T. T. V., Hồ , V. Ánh, Nguyễn, V. N. S., Trương , T. T. H., Hoàng , X. T., & Lê , T. A. V. (2023). Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 377–382. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1049

Số

Chuyên mục

Các bài báo