Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Lập trình Python để điều khiển robot” cho học sinh trung học cơ sở

Các tác giả

  • Dương Quốc Công Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Tóm tắt

Nowadays, competency-based teaching has become one of the inevitable trends in education and training. In order to construct knowledge, practice skills, develop competencies, and accumulate experience for learners, experiential learning is one of the teaching and learning approaches that fulfil the current educational goals in Vietnam. The article presents the characteristics of experiential activities and applies experiential activities in teaching Python programming language to control robots for secondary school students in order to improve teaching quality and learners’ competencies. Experiential learning creates conditions for learners to learn through practice, both physically and intellectually. In this approach, the role of the teacher in designing experiential activities is critical.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng bộ GD-ĐT).

Hoàng Cao Minh (2018). Ngôn ngữ lập trình Python và đề xuất đưa ngôn ngữ lập trình Python vào chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 9, 165-168; 172.

Kobl, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of leaning and development. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Nguyễn Thị Hương (2019). Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học tin học cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 214-219.

Svinicki, M. D., & Dixon, N. (1987). The Kolb model modified for Classroom Activites. Colleege Teaching, 35(4), 141-146.

Tollervey, N. H. (2015). Python in Education: Teach, Learn, Program. Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA95472.

Tưởng Duy Hải (chủ biên), Đỗ Thị Thùy Dương, Phạm Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Thái, Lê Thị Thu Trang (2017). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học trung học cơ sở. NXB Giáo dục Việt Nam.

UNESCO (2010). Teaching and Learning for a sustainable future. A multimedia education programme.

Vũ Thị Thi, Phạm Thị My (2020). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tin học ở trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 475, 40-44.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22.12.2022

Cách trích dẫn

Dương , Q. C. (2022). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Lập trình Python để điều khiển robot” cho học sinh trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 22(18), 26–31. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/527

Số

Chuyên mục

Các bài báo