Tư liệu câu đố dân gian khmer và một số đề xuất về việc dạy học câu đố dân gian Khmer ở Trường Đại học Trà Vinh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kiều Tiên Trường Đại học Trà Vinh
  • Thạch Ngọc Châu Trường Đại học Trà Vinh
  • Thạch Thị Sa Phia Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Câu đố là một thể loại độc đáo của văn học dân gian, vốn mang trong nó chất trí tuệ, trữ tình, hài hước. Ngoài những đặc điểm chung của thể loại, câu đố dân gian của tộc người Khmer ở Việt Nam còn mang những nét đặc thù về diễn xướng, vốn tri thức và văn hóa dân gian vùng miền độc đáo. Bài viết khái quát tình hình tư liệu câu đố Khmer qua các tài liệu đã xuất bản ở Việt Nam; từ nguồn tư liệu này và việc dạy học học phần Văn học dân gian Khmer nói chung, câu đố Khmer nói riêng ở Trường Đại học Trà Vinh, tác giả đề xuất những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc trưng thể loại, phát huy sự sáng tạo, hứng thú của sinh viên.

Tài liệu tham khảo

Chu Xuân Diên (chủ biên, 2002). Văn học dân gian Sóc Trăng. NXB TP. Hồ Chí Minh.

Chu Xuân Diên (chủ biên, 2005). Văn học dân gian Bạc Liêu. NXB TP. Hồ Chí Minh.

Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên, 2007). Từ điển thuật ngữ Văn học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Mạnh Cường (2002). Vài nét về người Khmer Nam Bộ. NXB Khoa học xã hội.

Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2014). Từ định hướng giáo dục phát triển năng lực nghĩ về việc dạy học văn học dân gian trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 56, tr 82-87.

Kim Sơn, Lâm Qui, Ngọc Thạch, Trần The (2010). Thành ngữ, tục ngữ và câu đố Khmer - Việt. NXB Giáo dục Việt Nam.

Triều Nguyên (2007). Câu đố người Việt về tự nhiên. NXB Thuận Hóa.

Uỷ ban Dân tộc (2017). Tổng quan thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số dựa trên kết quả phân tích số liệu điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Tiểu Dự án Hỗ trợ giảm nghèo PRPP - Uỷ ban Dân tộc do UNDP và Irish Aid tài trợ thực hiện nghiên cứu.

Võ Thị Ngọc Kiều (2018). Khai thác tư liệu trong dạy học văn học dân gian Khmer theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Giáo dục, số 437, tr 33-37.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. K. T., Thạch, N. C., & Thạch, T. S. P. (2021). Tư liệu câu đố dân gian khmer và một số đề xuất về việc dạy học câu đố dân gian Khmer ở Trường Đại học Trà Vinh. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 18–21. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/6

Số

Chuyên mục

Các bài báo