Tổ chức dạy học văn học thiếu nhi cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường đại học trà vinh theo định hướng phát triển năng lực

Các tác giả

  • Trần Văn Tuân Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Competency-oriented teaching is a form of teaching organization aimed at developing learners' qualities and capacities, widely used by many teachers from primary schools to universities, across multiple areas, from natural sciences to social sciences. In this study, this form of teaching organization was applied to teach literature-for-children modules to primary education students in order to develop essential professional competencies for their future career, including creativity, proactiveness, self-studying, self-discovery, collaboration, presentation, communication and pedagogical competencies, etc. The article focuses on teaching literature for children for students of Primary Education at Tra Vinh University in the direction of capacity development. Competency-based teaching is a form of teaching organization aimed at developing self-reliance, creativity, cooperation and solidarity in learners.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2019). Lí luận dạy học hiện đại: cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT. Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/20218 của Bộ trưởng GD-ĐT).

Bùi Thanh Truyền (2019). Văn học thiếu nhi. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đoàn Giỏi (2022). Đất rừng phương Nam. NXB Kim Đồng.

Hoàng Phê (2002). Từ điển tiếng Việt. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoàng Thị Hồng Phương (2020). Tổ chức dạy học văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 470, 24-29; 23.

Margaret, M. R. (1988). An Introduction to the world of children’s books. Gower Publishing Company, Hardcover.

Nguyễn Thị Thanh Hồng (2019). Lí luận dạy học đại học - Tài liệu nghiệp vụ chuyên đề nghiệp vụ sư phạm. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh Hương (2016). Về định nghĩa văn học thiếu nhi. Tạp chí điện tử Văn hóa nghệ thuật, http://vanhoanghethuat.vn/ve-dinh-nghia-van-hoc-thieu-nhi.htm

Nguyễn Trọng Hoàn (2019). Dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Temple, C., Martinez, M., Yokota, J., & Naylor, A. (2002). Children’s books in children’s hands: An introduction to their literature. Allyn & Bacon.

Vân Thanh, Nguyên An (2002). Bách khoa thư văn học thiếu nhi Việt Nam. NXB Từ điển Bách khoa.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.01.2023

Cách trích dẫn

Trần , V. T. (2023). Tổ chức dạy học văn học thiếu nhi cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường đại học trà vinh theo định hướng phát triển năng lực. Tạp Chí Giáo dục, 22(24), 36–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/616

Số

Chuyên mục

Các bài báo