Mô phỏng kì thi đánh giá năng lực tiếng Pháp của Bộ Giáo dục Pháp (DELF-DALF) trên Moodle

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Thái Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

The promotion of the application of advanced technology in foreign language assessment is a growing demand in education. This article proposes some evaluation tools to promote digital transformation in educational evaluation. The objective is to provide greater access to comprehensive French language proficiency evaluation including all four skills: listening, speaking, reading, and writing. The Embedded Answers (cloze) feature in the Quiz module of Moodle helps the test composers create closed or open-ended questions, and question banks for all four skills in random order. In particular, the test composers can combine such tools as text-to-speech applications, Microsoft PowerPoint to transfer texts to videos, HTML codes to create simulative oral tests. The results of this experiment on vietmoc.net show the positive feedback from the learners, demonstrating the effectiveness of these simulated tests.

Tài liệu tham khảo

France Éducation International (2022). Nos diplômes et tests de langue. https://www.france-education-international.fr

Jeong, K. O. (2017). The use of Moodle to enrich flipped learning for English as a foreign language education. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 95(18), 4845-4852.

Lê Thị Ngọc Hà (2016). Ứng dụng Moodle trong dạy và học tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 6(4), 49-55.

Nguyễn Trương Trưởng (2018). Phần mềm mã nguồn mở - Sự lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 209-213.

Phan, T. T. T (2018). Teaching translation modules using Moodle: A quantitative research at University of Foreign Languages, Hue University. Journal of Inquiry into Languages and Cultures, 2(2).

Thạch Thị Tuyến (2016). Thực trạng hệ thống e-learning tại Trường Đại học Cần Thơ. Kỉ yếu Hội thảo ngành Thông tin - Thư viện (LIC), 517-529.

Trần Thị Thu Ba (2016). Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao ý thức tự học của sinh viên khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2(38), 120-129.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , H. T. (2023). Mô phỏng kì thi đánh giá năng lực tiếng Pháp của Bộ Giáo dục Pháp (DELF-DALF) trên Moodle. Tạp Chí Giáo dục, 22(24), 54–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/620

Số

Chuyên mục

Các bài báo