Quốc tế hoá chương trình đào tạo: xu hướng của thế giới và những đề xuất đối với Việt Nam

Các tác giả

  • Đỗ Thị Hồng Liên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

In the context that internationalization of higher education has been accelerated in many countries with a variety of roles, objectives and operating strategies, Internationalization of Curriculum (IoC) is one of the key solutions. In Vietnam, IoC has been implemented at different levels with diverse approaches, methods and results. On the basis of analyzing some results of a bibliometric study on internationalization of training programs on a dataset extracted from the Scopus system and understanding the relevant context in Vietnam, the article presents some major trends in the internationalization of higher education, internationalization of training programs in Vietnam, and at the same time, discusses the reasons why the internationalization of training programs is still limited. Accordingly, the author then proposes some suitable solutions from the policy level to the higher education institution level.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Beelen, J., & Leask, B. (2011). Internationalization at home on the move. Berlin: Dr. Josef Raabe Verlag.

Bộ GD-ĐT (2020). Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục.

Brassier-Rodrigues, C. & Brassier, P. (2021). Internationalisation at home: A collection of pedagogical approaches to develop students' intercultural competences. Brussels: Peter Lang.

Brewer, E., & Leask, B. (2012). Internationalization of the curriculum. In D. K. Deardorff, H. De Wit, & T. Adams (Eds.), The SAGE handbook of international higher education (pp. 245-266). Thousand Oaks, CA: SAGE Publishing.

Capobianco, S., Chen, X., Líppez-De Castro, S., & Rubaii, N. (2018). Enhancing global and intercultural competencies in Master of Public Administration classes: Assessing alternative approaches to incorporating cultures and languages. Teaching Public Administration, 36(2), 178-200.

De Wit, H. (2013). Internationalisation of higher education, an introduction on the why, how and what. In H. De Wit (Ed.), An introduction to higher education internationalisation: Centre for higher education internationalisation (pp. 13-46). Milan: Universita a Cattolica Del Sacro Cuore.

De Wit, H. (2020). Internationalization of higher education. Journal of International Students, 10(1), 1-5. https://doi.org/10.32674/jis.v10i1.1893

Deardorff, D. K., de Wit, H., & Heyl, J. D. (2012). Bridges to the future. In D. K. Deardorff, H. De Wit, J. Heyl, & T. Adams (Eds.), The SAGE handbook of international higher education. (pp. 457-487). Thousand Oaks, CA: SAGE Publishing.

Green, W., & Mertova, P. (2009). Internationalisation of teaching and learning at the University of Queensland: A report on current perception and practices. http://ioc.global/wp-content/uploads/2017/06/IoTL_UQ.pdf

Hudzik, J. K. (2011). Comprehensive internationalization: From concept to action. Washington, D. C.: NAFSA, The Association of International Educators.

Ivey, T. (2009). Curriculum internationalization and the community college. Doctoral dissertation in education. East Carolina University, USA.

Jon, J.-E., & Kim, E.-Y. (2011). What it takes to internationalize higher education in Korea and Japan: English-mediated courses and international students. In J. D. Palmer, A. Roberts, Y. H. Cho, & G. Ching (Eds.), The internationalization of East Asian higher education (pp. 147-171). New York: Palgrave Macmillan.

Kashkan, G. V., & Egorova, M. S. (2015). Problems and outlooks of international integration of higher education. International Education Studies, 8(7). https://doi.org/10.5539/ies.v8n7p250

Knight, J. (2008). Internationalization: A Decade of Changes and Challenges. International Higher Education, 50. https://doi.org/10.6017/ihe.2008.50.8001

Knight, J., & De Wit, H. (1997). Internationalisation of higher education in Asia Pacific countries. Amsterdam: European Association for International Education.

Le, T. H. P. (2019). Internationalisation of the business curriculum in Australian and Vietnamese universities. Doctoral dissertation, Deakin University, Australia. https://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30140456/phan-internationalisationofthe-2019.pdf

Leask, B. (2015). Internationalization, the curriculum and the disciplines. International Higher Education, 83, 10-12. https://doi.org/10.6017/ihe.2015.83.9079

Nguyễn Trọng Hoài (chủ nhiệm, 2021). Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hoá giáo dục Việt Nam. Đề tài Khoa học cấp Bộ, mã số: KHGD/16-20.ĐT.018.

Sá, M. J., & Serpa, S. (2020). Cultural dimension in internationalization of the curriculum in higher education. Education Sciences, 10(12). https://doi.org/10.3390/educsci10120375

Thủ tướng Chính phủ (2013). Quyết định số 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 về phê duyệt về đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ (2016). Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 về khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Thuy, B. L., Huong, L. H., & Ha, D. X. (2017). Enhancing the lecturers'competencies in internationalise higher education in Vietnam. Turkish Online Journal Of Design Art and Communication, 7, 1985-1998.

Tran, T. L., Phan, H., & Marginson, S. (2018). The ‘Advanced Programmes’ in Vietnam: Internationalising the Curriculum or Importing the ‘Best Curriculum’ of the West?. Internationalisation in Vietnamese Higher Education, 55-75. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78492-2_4

Trinh, N. A., & Conner, L. (2019). Student engagement in internationalization of the curriculum: Vietnamese domestic students’ perspectives. Journal of Studies in International Education, 23(1), 154-170.

Van der Wende, M., & Bremer, L. (1995). Internationalising the curriculum in higher education. Amsterdam: Nuffic.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Đỗ , T. H. L. (2023). Quốc tế hoá chương trình đào tạo: xu hướng của thế giới và những đề xuất đối với Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(2), 58–63. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/634

Số

Chuyên mục

Các bài báo