Vận dụng quy trình thiết kế kĩ thuật của Stone-Macdonald trong tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Các tác giả

  • Bùi Thị Giáng Hương NCS Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Thị Ngọc Lan Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Technological changes during the current fourth industrial revolution have brought about innovation requirements for education, STEM education is an advanced educational trend with an innovative approach to teaching in early childhood education today in different countries. Organizing scientific discovery activities for children in the direction of STEM education is a teaching innovation strategy. From the technical design process of Stone-MacDonald in organizing STEM educational activities for preschool children, the article proposes the process of organizing STEM education-oriented scientific discovery activities for 5-6 year old preschoolers to promote children's interest in scientific discovery activities and contribute to improving the efficiency of organizing scientific discovery activities in preschools. The organization of scientific activities in the direction of STEM education for 5-6 year old preschool children is found to be effective and contributes to improving the quality of teaching for preschool children.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/04/2021 ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

Campbell, C., Jobling, W., & Howitt, C. (2018). Science in early childhood. (3rd ed.). Cambridge University Press. Australia.

Hoàng Phê (2012). Từ điển tiếng Việt. NXB Từ điển Bách khoa.

Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2010). Giáo trình phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh (dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non). NXB Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Thị Phương (2020). Giáo trình Lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh. NXB Đại học Sư phạm.

Katz, L. G. (2010). STEM in the Early Years. Early Childhood Research and Practice, Collected Papers from the STEM in Early Education and Development Conference (SEED).

Linder, S. M., Emerson, A. M., Heffron, B., Shevlin, E., & Vest, A. (2016). STEM use in early childhood education: Viewpoints from the field. Young Children, 71(3), 87-91.

Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa (2019). Tâm lí học trẻ em từ lọt lòng đến 6 tuổi (tái bản lần 6). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Minh Phương (2021). STEAM học tập qua trải nghiệm. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non”, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, tr 4-9.

Nguyễn Thành Hải (2015). Giáo dục STEM/STEAM: từ tầm nhìn chiến lược đến thực tiễn triển khai trong hệ thống giáo dục phổ thông tại Hoa Kỳ. Viện Nghiên cứu Giáo dục STEM, Đại học Missouri, USA.

Nguyễn Thị Hòa (2019). Giáo trình giáo dục tích hợp bậc mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Stone-MacDonald, A., Wendell, K., Douglass, A., & Love, M. L. (2015). Engaging Young Engineers: Teaching Problem-Solving Skills through STEM. In Teaching Children Mathematics. Paul. H. Brookes Publishing Co.

Trundle, K. C., & Sackes, M. (2015). The Inclusion of Science in Early Childhood Classrooms. In Research in Early Childhood Science Education. Springer Dordrecht Heidelberg. New York. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9505-0

Wagner, T. P., McCormick, K., & Martinez, D. M. (2017). Fostering STEM literacy through a tabletop wind turbine environmental science laboratory activity. Journal of Environmental Studies and Sciences, 7(2), 230-238. https://doi.org/10.1007/s13412-015-0337-6

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Bùi , T. G. H., & Võ , T. N. L. (2023). Vận dụng quy trình thiết kế kĩ thuật của Stone-Macdonald trong tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Tạp Chí Giáo dục, 23(3), 25–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/639

Số

Chuyên mục

Các bài báo