Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực

Các tác giả

  • Nguyễn Tiến Hùng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

University teaching staff development plays an important role in ensuring that the university meets the needs of society at different stages. Based on the approach/ theory of competency-based strategic human resource management, this paper presents and analyzes the nature of a theoretical framework and proposes a 5-step process associated with the quality improvement cycle “(CCr-EEr)PPrDDr”, starting with Planning for development with sufficient quantity, suitable structure, especially quality assurance through managing development of the required competency framework (step 1 and 2) of the teaching staff; thereby managing the implementation of the plan through: Recruitment; exploitation/implementation; and professional development of the teaching staff based on competency (step 3 to 5). The research results contribute to improving the quality of training, scientific research and community service of the university.

Tài liệu tham khảo

Andrews, L. (2021). PDCA: Plan, Do, Check, Act. SensrTrx.

Haan, K. (2023). Strategic Human Resource Management. 2023 Forbes Media LLC.

Lodhi, I. S., & Ghias, F. (2019). Professional Development of the University Teachers: An Insight into the Problem Areas. Bulletin of Education and Research, 41(2), 207-214.

MindTools (2021). SWOT Analysis - How to Develop a Strategy for Success. 12 MIND READ.

Nguyễn Tiến Hùng (2017). Phát triển khung năng lực của đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 142, 15-18.

Nguyễn Tiến Hùng (2022). Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(9), 1-6.

Nguyen, T-H., Frideres, J., Chu, X-D., Luong, T-V-H., Pham, Q-T., & Dinh, V-H. (2021). Management of Primary Teachers according to the Approach of Competency-based Human Resources Management. Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 3(6), 93-116. https://doi.org/10.36099/ajahss.3.6.8

Rahmalia, I. (2019). Lecturer’s motivational strategies in teaching English. Linguistic, English Education and Art (LEEA) Journal, 3(1), 120-131. https://doi.org/10.31539/leea.v3i1.954

University of California (2017). SMART Goals: A How to Guide. University of California.

Tải xuống

Đã Xuất bản

14.04.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. (2023). Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực. Tạp Chí Giáo dục, 23(8), 8–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/691

Số

Chuyên mục

Các bài báo