Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Thị Ngọc Bích Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt

The Ministry of Education and Training issued a new set of standards for evaluating the quality of higher education institutions with 25 standards and 111 criteria, which is Circular No. 12/2017/TT-BGDDT promulgating the quality assessment of university. Until October 31, 2020, 33 higher education institutions were assessed externally and 30 higher education institutions were recognized to meet standards under this circular. The journal has analyzed the current situation of building quality assurance systems in universities through the process of self-assessment and external assessment. The external evaluation results show that there is a discrepancy in the internal quality assurance system between higher education institutions and the quality assurance system; there are some limitations that need to overcome such as building strategic plans or reviewing the process improvement of making plans, the process of building performance indicators and striving targets.

Tài liệu tham khảo

APQN (2008). Higher education quality assurance principles for the Asia Pacific region. Paper presented at the APQN Annual Conference, Chiba, Japan.

AUN-QA (2015). Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level (Version No.3). ASEAN University Network.

Bộ GD-ĐT (2004). Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2004 Về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học.

Bộ GD-ĐT (2007). Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017). Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 ban hành quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cục Quản lí chất lượng - Bộ GD-ĐT (2018). Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Cục Quản lí chất lượng - Bộ GD-ĐT (2019). Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD.

Cục Quản lí chất lượng - Bộ GD-ĐT (2020). Danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định.

Do Thi Ngoc Quyen (2019). Quality Assurance and Accreditation as a Mechanism for Accountability. Quality Assurance in Vietnamese Higher Education Policy and Practice in the 21st Century: Palgrave Macmillan, 81-96.

Hien Thu Thi Ta, Huong Thu Thi Nguyen, Tuan Van Pham (2019). Institutional and Programme Accreditation. Quality Assurance in Vietnamese Higher Education Policy and Practice in the 21st Century: Palgrave Macmillan, 183-212.

Huong Thi Pham, Cuong Huu Nguyen (2019). History of Quality Assurance in Vietnamese Higher Education. Quality Assurance in Vietnamese Higher Education Policy and Practice in the 21st Century: Palgrave Macmillan, 26-58.

Quốc hội (2012). Luật Giáo dục đại học. Luật số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012.

Đã Xuất bản

05.03.2021

Cách trích dẫn

Trần, T. N. B. (2021). Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 497(1), 54–59. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/73

Số

Chuyên mục

Các bài báo