Đánh giá thực trạng hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học Việt Nam từ kết quả kiểm định chất lượng

Các tác giả

  • Tạ Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Education quality assurance is an important management approach that helps higher education institutions, state agencies, and society manage the quality of higher education. The current set of standards issued by the Ministry of Education and Training to accredit higher education institutions in Vietnam comprises four components, including an internal quality assurance system, self-assessment activities and external assessment activities, information system and quality enhancement. This article reports on accreditation results related to the component of the internal quality assurance system. Based on the results, this paper offers some solutions to improve the quality of quality assurance activities inside higher education institutions, contributing to the construction and development of the higher education quality assurance system in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1255

Hidayah, A., & Syahrani, S. (2022). Internal quality assurance system of education in financing standards and assessment standards. Indonesian Journal of Education (INJOE), 2(3), 291-300. https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.35

Nguyen, C. H, Ta, T. T. H., & Nguyen, T. T. H. (2017). Achievements and lessons learned from Vietnam’s higher education quality assurance system after a decade of establishment. International Journal of Higher Education, 6(2), 153-161.

Nguyễn Hữu Cương, Phạm Thị Tuyết Nhung, Tạ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Hương (2021). Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, 493, 13-17.

Pham, H. T. (2019). Limited legitimacy among academics of centrally driven approaches to internal quality assurance in Vietnam. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(2), 172-185. https://doi.org/10.1080/1360080X.2019.1565298

Phùng Xuân Dự, Nguyễn Thái Bá, Nghiêm Xuân Huy, Đào Văn Huy (2021). Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quốc hội (2018). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật số 34/2018/QH14, ban hành ngày 19/11/2018.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Tạ Thị Thu Hiền (2021). Nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2015-2020. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 1229/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/4/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tạ Thị Thu Hiền, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Minh Phương & Nguyễn Công Ước (2022). Bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục với việc thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 38(2), 83-101.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2023

Cách trích dẫn

Tạ , T. T. H. (2023). Đánh giá thực trạng hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học Việt Nam từ kết quả kiểm định chất lượng . Tạp Chí Giáo dục, 23(20), 29–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1076

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả