Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy cho đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay

Các tác giả

  • Vũ Thanh Tùng Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Sư phạm Quân sự, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Before the strong development of the Fourth Industrial Revolution, digital transformation is an inevitable trend that happens very quickly. Over the years, military schools have thoroughly grasped and implemented many measures to strengthen the application of information technology and digital transformation in order to create breakthroughs in education and training innovation; at the same time, constantly improve the quality of the teaching staff to provide training in defense and security knowledge to meet the requirements of digital transformation. However, the quality of the teaching staff teaching subjects to foster national defense and security knowledge at military schools has not really met the current requirements of digital transformation, which affects the quality of education and fostering knowledge of defense and security for assigned subjects. The article focuses on clarifying the current situation of this issue, thereby proposing some measures to improve the quality of lecturers to meet the requirements of digital transformation in teaching defense and security at military schools nowadays.

Tài liệu tham khảo

Duy Văn (2022). Số hóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Báo Quân đội nhân dân. https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/so-hoa-gop-phan-nang-cao-chat-luong-giao-duc-dao-tao-705941

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021a). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập I). NXB Chính trị

Quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021b). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập II). NXB Chính trị

Quốc gia - Sự thật.

Nhật Nam (2022). Bộ Quốc phòng ưu tiên chuyển đổi số toàn diện. Báo điện tử Chính phủ. https://baochinhphu.vn/bo-quoc-phong-uu-tien-chuyen-doi-so-toan-dien-102220811145725077.htm

Phạm Quốc Quân (2021). Một số vấn đề về chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở Học viện Chính trị hiện nay. http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/index.php/bai-bao-khoa-hoc/mot-so-van-de-ve-chuyen-doi-so-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-o-hoc-vien-chinh-tri-hien-nay.html

Tổng cục Chính trị (2020). Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025. NXB Quân đội nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tải xuống

Đã Xuất bản

10.04.2023

Cách trích dẫn

Vũ , T. T. (2023). Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy cho đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 2), 167–171. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/733

Số

Chuyên mục

Các bài báo