Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận E-learning: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Các tác giả

  • Phạm Thị Mộng Hằng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tóm tắt

In the development of information technology and the current situation of Covid-19, online training (E-learning) has become a global trend. Determining the factors affecting the student's acceptance of learning with
E-learning is essential for the school to come up with appropriate policies and strategies. This paper is based on a survey of 650 students at Dong Nai University of Technology to consider different factors that determine students'  E-learning acceptability. Experimental results identified 3 important factors, including: 1) “Usefulness”, 2) “Convenience”, 3) “Ease of use perceptions”. Based on the survey results, a number of different relevant policy implications are proposed.

Tài liệu tham khảo

Atkins, S. S. (2016). The 2016-2021 worldwide self-paced E-Learning market: Global E-Learning market in steep decline. Ambient Insight.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-339.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley, Reading, MA.

MASIE Center (2014). Learning, Technology & Innovation of Elliott Masie, Host & Curator. 95 Washington Street.

Mohammadi, H. (2015). Investigating USErs’ perspectives on e-learning: An integration of TAM and IS success model. Computers in Human Behavior, 45, 359-374.

Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên) - Phùng Thanh Bình - Nguyễn Khánh Duy (2008). Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính. NXB Tài chính.

Park, S. Y., Nam, M. W., & Cha, S. B., (2012). University students' behavioral intention to USE mobile learning: Evaluating the technology acceptance model. British Journal of Educational Technology, 43(4), 592-605.

Lê Hiếu Học, Đào Trung Kiên (2016). Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng hệ thống E-Learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp Đại học Bách khoa Hà Nội. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 231, 78-86.

Roca, J. C., & Gagne, M. (2008). Understanding E-Learning continuance intention in the workplace: A self determination theory perspective. Computers in Human Behavior, 24, 1585-1604.

Đã Xuất bản

05.03.2021

Cách trích dẫn

Phạm, T. M. H. (2021). Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận E-learning: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Tạp Chí Giáo dục, 497(1), 60–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/74

Số

Chuyên mục

Các bài báo