Thực trạng quản lí hoạt động giáо dục kĩ năng xã hội chо học sinh trung học phổ thông: nghiên cứu trường hợp tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Các tác giả

  • Lê Thị Thu Hà Trường Đại học Hồng Đức

Tóm tắt

Social skills education for school students in general and high school students in particular play an important role in helping them promote positive social behaviors and create appropriate impacts on each individual in social relationships. Therefore, high school principals need to manage this activity effectively. The article focuses on researching the current situation of managing social skills education activities for high school students in Yen Mo district, Ninh Binh province based on a sample of 164 administrators and teachers. The results show that the majority of administrators and teachers were fully aware of the importance of this work; The school administrators focused on planning, organizing, directing, checking and evaluating the activities and achieved fairly good results in all management stages. However, there are still some limitations and inadequacies that require timely measures to improve the effectiveness of the school's comprehensive education for students.

Tài liệu tham khảo

Elliott, S. N., & Gresham, F. M. (1987). Children's social skills: Assessment and classification practices. Journal of Counseling & Development, 66(2), 96-99,

Frank, M. G., & Stephen, N. E. (1990). Social Behavior and Skills in Children. Springer Publishing.

Lamont, A., & Van Horn, M. L. (2013). Heterogeneity in parent‐reported social skill development in early elementary school children. Social Development, 22(2), 384-405.

Lê Bích Ngọc (2009). Giáо dục kĩ năng sống chо trẻ từ 5 đến 6 tuổi. NXB Giáо dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Hạnh (2021). Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trải nghiệm. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Hưng (2017). Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trần Vĩnh Hà (2020). Quản lí bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.05.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. T. H. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động giáо dục kĩ năng xã hội chо học sinh trung học phổ thông: nghiên cứu trường hợp tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Tạp Chí Giáo dục, 23(10), 39–44. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/765

Số

Chuyên mục

Các bài báo