Một số vấn đề về dạy học chiến thuật đọc hiểu trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

Các tác giả

  • Võ Thị Ngọc Kiều Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

In the last century, education in the world and Vietnam has shifted to a competency-based approach so that learners are able to “know how to do things”; which highlights the applicability of knowledge. In today's high schools, the objective of developing students' comprehensive competencies sets new requirements for all subjects, including Philology. This article discusses several issues in teaching Philology involving changing students’ habits, needs, interest and capacity of reading. In this process, the teacher only acts as a facilitator in guiding students to read the text and providing necessary scientific knowledge about reading comprehension and reading strategies. Students are encouraged to be active and creative, contributing to the innovation of Philology teaching and learning methods and the implementation of innovative approaches in contemporary education. The theoretical and practical basis of using reading strategies in teaching Philology in high schools affirms that each lesson does not contradict the use of text as the center of the lesson and the application of competency-based teaching methods.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2006). Ngữ văn 10 nâng cao (tập 1). NXB Giáo dục.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Luyến (2020). Dạy đọc hiểu các tác phẩm văn xuôi Trà Vinh sau năm 1975 trong Chương trình ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực. Tạp chí Giáo dục, 486, 26-31.

Đoàn Thị Thanh Huyền (2017). Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn (qua dữ liệu lớp 10). Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hoàng Bách Việt (2020). Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 469, 31-34.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hồng Vân (2015). Đề xuất cấu trúc và chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Khoa học giáo dục, 114, 19-20, 61.

OECD (2009). PISA 2009 Assessment Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and Science.

Phạm Thị Thu Hương (2018). Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên, 2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (quyển 2). NXB Đại học Sư phạm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2023

Cách trích dẫn

Võ , T. N. K. . (2023). Một số vấn đề về dạy học chiến thuật đọc hiểu trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(11), 1–5. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/774

Số

Chuyên mục

Các bài báo