Tổ chức dạy học môn toán ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

Các tác giả

  • Vũ Đình Chinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Trần Thị Thu Hiền Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Organizing math teaching in the direction of STEM education is essential in order to develop qualities and capacity for school students in general and primary school students in particular, including problem solving competence and creativity. The study proposes a process to design and organize Math teaching in the direction of STEM education to develop problem-solving and creativity capacity for primary school students and illustrates this process through designing and organizing teaching of the STEM topic: "Making a model of a robot hand" in teaching Math Grade 3 . To develop students' problem-solving competence and creativity, it requires teachers to invest much time and particularly use a combination of active teaching methods appropriately.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Capraro, R. M., Capraro, M. M., & Morgan, J. (2013). STEM project - based learning: An integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) approach. Sense Publishers.

Lê Thanh Hà (2021). Xây dựng khung năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong dạy học sinh học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66, 192-201.

Lê Xuân Quang (2017). Dạy học môn Công nghệ theo định hướng giáo dục STEM. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Marks, D. B. (2015). Flipping the Classroom: Turning an Instructional Methods Course Upside Down. Journal of College Teaching and Learning, 12(4), 241-248.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Thanh Nga, Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang Linh, Hoàng Phước Muội, Nguyễn Anh Dũng, Ngô Trọng Tuệ (2017). Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải (đồng chủ biên), Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Văn Thuấn, Đoàn Văn Thực, Trần Bá Trình (2019). Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1 and Carnegie Mellon, Pennsylvania.

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.06.2023

Cách trích dẫn

Vũ , Đình C., & Trần , T. T. H. (2023). Tổ chức dạy học môn toán ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 23(11), 6–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/775

Số

Chuyên mục

Các bài báo