Tác động của văn hóa tổ chức đến công tác quản lí trường đại học: nghiên cứu trường hợp tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Việt Hồng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Lộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Organizational culture and management in universities have a close relationship with each other. This study takes a closer look at the relationship between organizational culture and university management at the Vietnam National University, Ho Chi Minh City. The article uses a survey questionnaire to collect data by quantitative method. The total number of survey participants is 466 people including 228 managers and 238 lecturers selected from a simple random sampling method. The data were analyzed using SPSS 20 software for 1) exploratory factor analysis; 2) Correlation analysis; 3) multiple linear regression between variables. The results show that: organizational culture has a positive impact on university management at Vietnam National University, Ho Chi Minh City. The article discusses the impact of organizational culture in universities according to the organizational culture model of Denison (1990) with four characteristics namely participation, consistency, adaptability and mission. In addition, the author also proposes some managerial implications to improve organizational culture in universities.

Tài liệu tham khảo

Đặng Thành Hưng (2014). Tiếp cận quản lí giáo dục hiện đại (tập 1). NXB Đại học Sư phạm.

Deal, T. E., & Peterson, K. D. (2016). Shaping school culture: John Wiley & Sons.

Denison, D. R (1990). Corporate culture an organizational effectiveness. New York: Wiley.

Denison, D., & Neal, W. (2000). Denison organizational culture survey: Facilitator guide. In Denison Consulting.

Hair, J. F., Black, W. C., Barry, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.

Nguyễn Phúc Châu (2010). Quản lí nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Nunnally (1978). Psychometric theory (2nd Edition). McGraw-Hill.

Phạm Quang Huân (2007). Văn hóa tổ chức, hình thái cốt lõi của văn hóa nhà trường. Kỉ yếu hội thảo “Văn hóa học đường”. Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. http://www.spnttw.edu.vn/

articledetail.aspx?articleid=1804&sitepageid=656

Phạm Thành Nghị (2009). Văn hóa học đường - đặc điểm, chức năng và sự phát triển. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 5, 13-15.

Quốc hội (2018). Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật số 34/2018/QH14, ban hành ngày 19/11/2018.

Stolp, S., & Smith, S. C. (1995). Transforming school culture: stories, symbols, values, and the leader’s role. Eugene, OR: ERIC Clearinghouse on Educational Management.

Tierney, W. G. (1988). Organizational Culture in Higher Education: Defining the Essentials. The Journal of Higher Education, 59, 2-21. http://dx.doi.org/10.2307/1981868

Trần Kiểm (2006). Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Yamane (1967). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.08.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. H., & Nguyễn , L. (2023). Tác động của văn hóa tổ chức đến công tác quản lí trường đại học: nghiên cứu trường hợp tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(16), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/852

Số

Chuyên mục

Các bài báo