Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng “Giảm học lí thuyết, tăng thực hành, thực tập” cho sinh viên khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á

Các tác giả

  • Đậu Thị Hòa Trường Đại học Đông Á, thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt

Resolution 08 of the Politburo has identified the tourism industry as a spearhead economic sector of Vietnam. The current development of the tourism industry puts increasing demands on human resources, which also creates a great challenge for educational institutions to directly train human resources for tourism. The article presents the innovation of teaching forms and methods to reduce theoretical learning time, increase practice time, and practice for tourism students through practical experience at the Faculty of Tourism, Dong A University - Da Nang. Currently, human resources provided by training institutions have not fully met the increasing requirements of businesses in the period of tourism integration with the world. Therefore, the renewal of training programs, access to advanced programs in the world; innovating training forms and methods to be able to dig up qualified tourism laborers to meet the needs of enterprises in the new period is very necessary and urgent.

Tài liệu tham khảo

Costa, P. T., Jr., Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2001). Gender differences in personality traits across cultures: Robust and surprising findings. Journal of Personality and Social Psychology, 81(2), 322-331. https://doi.org/10.1037/0022-3514.81.2.322

Hoàng Mẫn (2022). Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch. Hội thảo khoa học “Định hướng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực khách sạn để phục hồi và phát triển Du lịch quốc tế ở Việt Nam” - TP. Hồ Chí Minh. https://dangcongsan.vn/kinh-te/dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-cho-nganh-du-lich-616993.html

Lo, C. K., & Hew, K. F. (2017). A critical review of flipped classroom challenges in K-12 education: Possible solutions and recommendations for future research. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(1), 4-15.

Meyer, B., Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., & Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52(10), 597-599.

Phạm Trung Lương (2016). Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập. Kỉ yếu hội thảo khoa học: “Brexit và cộng đồng kinh tế Asean dưới góc nhìn hội nhập”. Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sergis, S., Sampson, D. G., & Pelliccione, L. (2018). Investigating the impact of Flipped Classroom on students' learning experiences: A Self-Determination Theory approach. Computers in Human Behavior, 78, 368-378.

Wanner, T., & Palmer, E. (2015). Personalising learning: Exploring student and teacher perceptions about flexible learning and assessment in a flipped university course. Computers & Education, 88, 354-369.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Đậu , T. H. (2023). Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng “Giảm học lí thuyết, tăng thực hành, thực tập” cho sinh viên khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 334–338. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/930

Số

Chuyên mục

Các bài báo